Zákony

Zmeny v zákone o strelných zbraniach a strelive platné od 01.02.2022

novela zákona o strelných zbraniach a strelive účinná od 1.2.2022

Národná rada SR 2. decembra 2021 schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 a  vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy. Hlavným cieľom týchto zmien je zamedziť zneužívaniu strených zbraní na trestnú činnosť, ktorá súvisí s teroristickými útokmi a zároveň zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebu kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami.

Najzásadnejšie zmeny:

  • Doba platnosti zbrojnej licencie sa skracuje z aktuálne neurčitej doby na dobu 10 rokov.
  • Doba platnosti zbrojného preukazu ostáva naďalej 10 rokov, pričom raz za 5 rokov sa bude preverovať, či nenastali dôvody na odňatie licencie (bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu, ako aj pobyt na území SR).
  • Pre držiteľov zbrojného preukazu skupiny A a B sa rozširuje okruh zbraní, ktoré môžu nadobudnúť.
  • Preradenie niektorých druhov strelných zbraní z kategórie B, C alebo D medzi zbrane kategórie A, teda zakázané zbrane. Jedná sa o zbrane, ktoré boli upravené zo samočinných zbraní, zbrane s veľkokapacitným zásobníkom, zbrane, ktoré boli upravené z kategórie A na kategóriu D, samonabíjacie zbrane, ktoré je možné skrátiť bez použitia náradia.
  • Novelou sa tiež menia podmienky na získavanie výnimky v kategórii A, kde sa nachádzajú najviac nebezpečné zbrane, ktoré možno nadobudnúť za určitých podmienok iba na základe výnimky MV SR.
  • Ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D, v ich pôvodných kategóriách. Dôvodom je, že tieto zbrane je možné jednoduchou úpravou opätovne sfunkčniť a môžu byť použité pri trestných činoch vrátane terorizmu.
  • Platnosť udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane kategórie A nezanikne, ak zanikne platnosť zbrojného preukazu alebo licencie z dôvodu uplynutia doby ich platnosti a ich držiteľ požiadal o vydanie nového preukazu alebo licencie.
  • Nadobudnutie zbrojného preukazu skupiny F (múzejné a zberateľské účely) bude možné už 18 ročným oproti pôvodne 21 ročným.
  • Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu na poľovné účely nebudú musieť predkladať úradne osvedčenú kópiu poľovného lístka. Žiadatelia o vydanie zbrojnej licencie zas nebudú musieť predkladať úradne osvedčenú kópiu živnostenského oprávnenia.
  • Zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie už nebude patriť medzi zakázané doplnky zbane.

Časť zbraní kategórie D bude mať prísnejší režim. V kategórii D sú zbrane najmenej nebezpečné a v súčasnosti na ich nadobudnutie stačí vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Niektoré zbrane tejto kategórie s najväčším rizikom bude môcť po novom nadobúdať len držiteľ povolenia, zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu. Pôjde o:

  • niektoré znehodnotené zbrane,
  • repliky historických zbraní,
  • zbrane typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
  • originálne expanzné zbrane.

Novela zákona nadobúda účinnosť  01.02.2022.

Novela zákona ďalej ustanovuje povinnosť pre podnikateľov vybaviť dopravný prostriedok prepravujúci viac ako 100 kusov zbraní alebo viac ako 200 000 kusov streliva zariadením, ktoré umožňuje nepretržité sledovanie jeho pohybu. Táto povinnosť prepravcov bude účinná od 1. júla 2023. 

Celé znenie môžete nájsť tu: ZZ_2003_190_20220201