Otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva

Kategória otázok M7: Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva

Kategória otázok: M7: Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva

V dokumente nájdeme otázky so správnymi odpoveďami

1. Strelné zbrane, pri ktorých strelu uvádza do pohybu okamžité uvoľnenie nahromadenej energie, rozdeľujeme podľa zdroja tejto energie, na:

 • mechanické, plynové a palné

2. Zbraniam, pri ktorých je strela uvádzaná do pohybu uvolnením chemickej energie horiaceho strelného prachu alebo nárazovej zložky, hovoríme:

 • palné

3. Podľa účelu použitia sa palné zbrane delia na:

 • lovecké, športové a obranné

4. Zbraniam, u ktorých je strela uvádzaná do pohybu uvolnením energie pružného prvku (napr. napnutej tetivy luku či kuše), hovoríme:

 • mechanické

5. Poľovnícke palné zbrane sa delia na:

 • guľové, brokové a kombinované

6. Zbraniam, u ktorých je strela uvádzaná do pohybu uvolnením stlačeného vzduchu alebo plynu, hovoríme:

 • plynové

7. Zbraniam, ktoré majú drážkovaný vývrt hlavne a strieľa sa z nich nábojom s jednotnou strelou olovenou alebo plášťovou, hovoríme:

 • guľové

8. Zbraniam, ktoré majú vývrt hlavne hladký a strieľa sa z nich najčastejšie nábojom s hromadnou strelou, hovoríme:

 • brokové

9. Zbraniam, ktoré vystreľujú strelu pomocou vzduchu, ktorý je stlačený v tlakovej nádobe zbrane, hovoríme:

 • vetrovky

10. Zbraniam, ktoré vystreľujú strelu pomocou plynu (spravidla oxidu uhličitého – CO2), ktorý je stlačený vo výmenných tlakových nádržkách, hovoríme:

 • plynovky

11. Zbraniam, ktoré vystreľujú strelu na princípe, resp. pomocou stlačenia vzduchu nárazom piestu v okamihu výstrelu, hovoríme:

 • vzduchovky

12. Zbraniam, ktoré majú aspoň jednu hlaveň s hladkým vývrtom a aspoň jednu hlaveň s drážkovaným vývrtom, hovoríme:

 • kombinované

13. Podľa počtu hlavní sa poľovnícke guľové i brokové zbrane delia na:

 • jednohlavňové a viachlavňové

14. Podľa konštrukcie sa poľovnícke zbrane delia na:

 • jednoranové, opakovacie a samonabíjacie

15. Podľa spôsobu nabíjania rozdeľujeme poľovnícke zbrane na:

 • zadovky a predovky

16. Podľa usporiadania, resp. umiestnenia kohútikov (kladiviek) a ich napínania, rozdeľujeme poľovnícke zbrane na:

 • lankasterky, korunovky a hamerlesky

17. Čo je to predovka?

 • palná zbraň nabíjaná ústim hlavne

18. Čo je to zadovka?

 • palná zbraň nabíjaná od čela hlavne, t.j. od nábojovej komory

19. Čo je to vtáčnica?

 • je to menej významná poľovnícka zbraň – brokovnica, ktorej kaliber je menší ako 28, tzn., že jej priemer vývrtu je menší ako 13,8 mm, ale väčší ako 9 mm

20. Čo je to flóbertka?

 • je to menej významná poľovnícka zbraň s hladkým vývrtom, strieľajúca náboje s okrajovým zápalom, a to buď s guľou alebo s brokmi, v kalibri 4; 5,6; 6 a 9 mm

21. Čo je to malokalibrovka?

 • je to guľová zbraň s drážkovaným vývrtom s kalibrom 5,6 mm (0,22 angl. palca) pre streľbu nábojov s okrajovým zápalom a olovenou strelou

22. Poľovnícka zbraň – brokovnica so sklopnými hlavňami, vybavenými v hornej časti čela žliabkom tak, aby z nej mohla prečnievať bočná kolíčková zápalka, konštruovaná kolmo na os náboja v mieste kovania, pri ktorej sa po údere vonkajšieho kohútika na prečnievajúci kolíček aktivuje nárazová zlož, je:

 • lefoška

23. Poľovnícka zbraň – brokovnica dvojka so sklopnými hlavňami, ktorá má vonkajšie kohútiky na ručné ovládanie (napínanie), umiestnené viditeľne po stranách lôžkového záveru, je:

 • lankasterka

24. Poľovnícka zbraň – brokovnica so sklopnými hlavňami, ktorá ma vonkajšie kohútiky s ručným, ale i so samočinným napínaním bicieho ústroja sklopením hlavní, je:

 • korunovka

25. Poľovnícka zbraň so sklopnými hlavňami a so skrytými kohútikmi (kladivkami), ktoré sa napínajú najčastejšie sklopením hlavní, menej často pri odomykaní lôžkového uzáveru, je:

 • hamerleska

26. Brokovnica určená pre športovú streľbu na batérii, vyznačujúca sa väčšou hmotnosťou, dlhšími hlavňami (cca 760 mm), veľkým zúžením a krytím, s nanajvýš prípustným kalibrom 12 a maximálne dovolenou dĺžkou nábojovej komory 70 mm, je:

 • holubárka

27. Brokovnica určená pre športovú streľbu na poľovníckom kole, ktorá má kratšie hlavne (o dĺžke cca 650 mm), špeciálne zahrdlenie, nižšie krytie, s nanajvýš prípustným kalibrom 12 a maximálne dovolenou dĺžkou nábojovej komory 70 mm, a ktorá býva obvykle vybavená tiež reakčnou úsťovou brzdou, je:

 • skeetárka

28. Súčasné poľovnícke zbrane sa delia na:

 • palné a chladné

29. Medzi chladné poľovnícke zbrane zaraďujeme zbrane, ktorými možno zver mechanicky usmrtiť, a to tieto:

 • záražec, tesák, dýku, sekáč, oštep a poľovnícky nôž

30. Najpoužívanejšou chladnou poľovníckou zbraňou v súčasnej dobe je:

 • poľovnícky zatvárací nôž s poistkou

31. Obvykle sklopná súčasť poľovníckeho zatváracieho noža, t.j. krátka čepeľ s ostrím a so zaobleným hrotom, určená k otvoreniu brušnej dutiny zveri tak, aby nedošlo k prerezaniu vnútorností, je:

 • páračik

32. Poľovnícky sekáč ako chladná zbraň je kratší, široký tesák s jednostranným ostrím a používal sa v minulosti v poľovníctve na:

 • rozštvrtenie veľkej srstnatej zveri alebo na odsekávanie parohov

33. Poľovnícky tesák, ako chladná zbraň, je druhom poľovníckeho noža vyznačujúceho sa rovnou cca 35 cm dlhou čepeľou, ktorý sa v súčasnosti spravidla používa pri:

 • poľovníckych obradoch

34. Poľovnícky oštep, ako chladná zbraň, s cca 20 cm dlhou a cez 5 cm širokou listovou čepeľou, vybavenou priečnou záštitou, tzv. klipom pre vymedzenie hĺbky vbodu, nasadenou na drevenej násade sa v minulosti používal k lovu a zarazeniu:

 • medveďov a diviakov

35. Záražec, ako chladná zbraň, je nôž s pevnou čepeľou o dĺžke cca 9-10 cm, s rovným chrbtom a tiahlym hrotom čepele, ktorý sa používal v minulosti k bodnutiu do väzu (k zárazu):

 • srnčej a kamzičej zveri

36. Určujúcimi prvkami pre názvoslovie poľovníckych zbraní sú:

 • druh, počet a poloha hlavní

37. Brokovnici s jednou hlavňou hovoríme:

 • jednotka

38. Brokovnici s dvoma hlavňami vedľa seba hovoríme:

 • dvojka

39. Brokovnici s troma hlavňami hovoríme:

 • brokový troják

40. Brokovnici s dvoma hlavňami nad sebou hovoríme:

 • broková kozlica

41. Guľovnici s jednou hlavňou hovoríme:

 • guľovnica

42. Guľovnici s dvoma hlavňami vedľa seba hovoríme:

 • guľový dvojak

43. Guľovnici s dvoma hlavňami nad sebou hovoríme:

 • guľová kozlica

44. Guľovnici s troma hlavňami hovoríme:

 • guľový trojak

45. Poľovníckej zbrani s jednou guľou a jednou brokovou hlavňou vedľa seba hovoríme:

 • obojetnica

46. Poľovníckej zbrani s jednou hlavňou guľovou a jednou hlavňou brokovou nad sebou bez ohľadu na to, ktorá z nich je spodná alebo vrchná, hovoríme:

 • guľobroková kozlica alebo len kozlica

47. Poľovníckej zbrani s dvoma brokovými hlavňami vedľa seba a jednou guľovou hlavňou nad nimi alebo pod nimi hovoríme:

 • trojak

48. Poľovníckej zbrani s dvoma guľovými hlavňami vedľa seba a jednou brokovou hlavňou nad nimi alebo pod nimi horíme:

 • dvojakový trojak

49. Poľovníckej zbrani s dvomi brokovými hlavňami vedľa seba a jednou guľovou hlavňou, a to malorážkovou, nad nimi alebo pod nimi, hovoríme:

 • trojačik

50. Guľobrokovej kozlici, ku ktorej hlavňovému zväzku je z boku pridaná hlaveň malorážková, hovoríme:

 • trojča

51. Trojáku, ktorého hlavňový zväzok je doplnený malorážkovou hlavňou, hovoríme:

 • štvorča

52. Spojeniu niekoľko hlavní do jedného celku hovoríme:

 • hlavňový zväzok

53. Hlaveň, ako najpodstatnejšia časť každej palnej zbrane je valcového tvaru, v ktorej prebieha premena chemickej energie z horenia strelného prachu v pohybovú energiu strely, sa skladá z troch na seba nadväzujúcich častí, a to:

 • nábojovej komory, prechodového kužeľu a vývrtu

54. Nábojová komora, ktorá je tvarovo upravená, slúži k:

 • vloženiu náboja

55. Nábojová komora brokových hlavní je čo sa týka rozmeru medzinárodne normalizovaná a jej menovité dĺžky činia:

 • 65 mm a 70 mm (pre náboje Magnum 76 mm)

56. Vývrt nábojovej komory brokových hlavní je:

 • hladký

57. Vývrt nábojovej komory guľových hlavní je:

 • drážkovaný v pravotočivej závitnici

58. Ukončeniu hlavne na strane nábojovej komory hovoríme:

 • čelo hlavne

59. Prechodový kužeľ spájajúci nábojovú komoru s väčším priemerom s vývrtom, ktorý má menší priemer, slúži u brokových zbraní k:

 • uľahčeniu vstupu (vniknutiu) strely do vývrtu

60. Prechodový kužeľ spájajúci nábojovú komoru s väčším priemerom s vývrtom, ktorý má menší priemer, slúži u guľových zbraní k:

 • zabezpečeniu plynulého zarezania strely do drážkovaného vývrtu

61. Vývrt, ako vnútorná časť valcovej hlavne, v ktorej sa tesne pohybuje strela, je u brokových hlavní:

 • hladký

62. Vývrt, ako vnútorná časť hlavne, v ktorej sa tesne pohybuje strela, je u guľových hlavní:

 • drážkovaný

63. Ukončeniu hlavne na jej výstrelnej strane hovoríme:

 • ústie hlavne

64. Dĺžka brokových hlavní sa pohybuje:

 • od 600 mm do 760 mm (u brokovníc Magnum je 810 mm)

65. Dĺžka guľových hlavní sa pohybuje:

 • od 450 mm do 680 mm, najčastejšie 600 mm

66. Dĺžka hlavne kombinovaných zbraní sa riadi dĺžkou:

 • guľovej hlavne

67. Vývrt brokovej hlavne je hladký a ak má tvar valca konštantného priemeru až k ústiu, ide o hlaveň:

 • valcovú alebo cylindrickú

68. Ak je vývrt brokovej hlavne pri ústí zúžený, ide o hlaveň:

 • zahrdlenú

69. Zahrdlením sa rozumie:

 • zmenšenie priemeru vývrtu hlavne a vyjadruje sa ako rozdiel v mm medzi priemerom vývrtu vo valcovej časti a priemerom vývrtu v zahrdlení

70. Veľkosť zahrdlenia sa udáva slovne i symbolom (zlomkom), a to takto:

 • zahrdlenie plné, trištvrtinové, polovičné, štvrtinové (1/1, 3/4, 1/2, 1/4)

71. Kaliber brokovej hlavne sa udáva číslom určujúcim:

 • počet gulí rovnakého priemeru, odliatych z jednej anglickej libry olova (0,453 kg), ktoré posuvne prejdú vývrtom hlavne

72. Medzi najbežnejšie kalibre brokovníc pre výkon práva poľovníctva patria kalibre:

 • 12, 16, 20

73. Z definície kalibru brokovej hlavne vyplýva, že čím je číslo udávajúce počet odliatych gulí:

 • vyššie, tým je kaliber menší

74. U brokových kalibrov menších než 32 sa kaliber udáva (označuje):

 • priemerom vývrtu v anglických palcoch

75. Lôžko hlavne, ako samostatný výkovok, slúži pre:

 • uloženie hlavní, záveru, spúšťového a bicieho mechanizmu

76. Lôžko hlavní je tvorené:

 • čelom lôžka, poduškou lôžka a hlavňovým čapom

77. Uzavretie a uzamknutie brokového náboja v nábojovej komore, ako základné podmienky pre bezpečný brokový výstrel, umožňujú:

 • závery brokovníc

78. Závery brokovníc podľa spôsobu ich uzamknutia rozdeľujeme na:

 • Greenerovo, Kerstenovo, Purdeyovo a ďaľšie uzamknutia

79. Uzamknutie (záver) brokovníc so sklopnými hlavňami, najčastejšie dvojok, kde predĺžená plošina má otvor, ktorým prechádza priečny čap, ovládaný temennou páčkou, sa nazýva:

 • Greenerovo

80. Uzamknutie (záver) brokovníc – kozlíc so sklopnými hlavňami pomocou dvoch predĺžených plošín vo forme výstupkov s otvormi na čele hlavne, ktorými prechádza priečny čap, ovládaný temennou páčkou, sa nazýva:

 • Kerstenovo

81. Uzamknutie (záver) brokovníc so sklopnými hlavňami pomocou predĺženého pozdĺžneho klinu, resp. na znížený ozub plošiny, sa nazýva:

 • Purdeyovo

82. Upravená vrchná plocha hornej lišty hlavne, a to ryhovaním či zdrsnením povrchu, používaná najčastejšie na brokových a kombinovaných zbraniach so sklopnými hlavňami a napomáhajúca spoločne s muškou v tvare guličky, umiestnenou na jej konci pri ústí hlavní na mierenie, sa nazýva:

 • plošina hlavne

83. Z veľkého množstva druhov medzi najbežnejšie závery brokovníc so sklopnými hlavňami, patrí:

 • záver lôžkový

84. Jednodielna súčasť záveru zbraní so sklopnými hlavňami, pomocou ktorých dochádza pri sklopení hlavní k povytiahnutiu nábojníc tak, aby ich bolo možné lepšie uchopiť prstami, sa nazýva:

 • vyťahovač

85. Dvojdielna súčasť záveru zbraní so sklopnými hlavňami, ktorá je funkčne spojená s bicím ústrojenstvom, a pomocou ktorej dochádza pri sklopení hlavní k povytiahnutiu nevystreleného náboja, resp. nábojov a k vyhodeniu vystrelenej nábojnice, resp. nábojníc, sa nazýva:

 • vyhadzovač

86. Systémy bicieho, spúšťového a príp. poistného mechanizmu pre zbrane so sklopnými hlavňami sa nazývajú:

 • zámky

87. Podľa umiestnenia zámkovej dosky, vzhľadom k lôžku hlavní, rozlišujeme zámky:

 • postranné a lôžkové

88. Medzi postranné zámky, kde je celá bicia sústava čapíkmi upevnená na odnímateľnej postrannej doštičke, patrí zámok:

 • Holland-holland a brokovníc ZP

89. Medzi lôžkové zámky, kde podľa polohy bicieho mechanizmu, – a to buď vo vnútri lôžka hlavní alebo na spúšťovej doštičke, patrí zámok:

 • Anson-Deeley a Blitz

90. Bicí mechanizmus sa u brokových zbraní so sklopnými hlavňami napína:

 • ručne – natiahnutím kohútikov (u lankasteriek) a samočinne pri otváraní zbrane, resp. záveru (u hamerlesiek)

91. Spúšťový mechanizmus brokových zbraní tvorí:

 • spúšťová páka a spúšťový jazýček (kohútik)

92. Predná spúšť odpaľuje u brokovníc – dvojok:

 • pravú hlaveň

93. Zadná spúšť odpaľuje u brokovníc – dvojok:

 • ľavú hlaveň

94. Predná spúšť odpaľuje u brokových kozlíc (s výnimkou kozlice ZH):

 • spodnú hlaveň

95. Zadná spúšť odpaľuje u brokových kozlíc (s výnimkou kozlice ZH):

 • hornú hlaveň

96. Poistný mechanizmus brokovnice hamerlesky, tzv. poistka, ktorá spravidla zaisťuje len spúšte alebo kladivká, príp. spúšťovú páku, môže byť:

 • mechanická alebo automatická

97. Brokovnice lankasterky:

 • nemajú poistku

98. Poistný mechanizmus (poistka) hamerlesiek sa ovláda spravidla:

 • ovládačom na vrchnej časti krku pažby

99. Poistkou sa odisťuje poľovnícka zbraň spravidla smerom:

 • dopredu

100. Pre vizuálnu kontrolu býva nad poistkou vyryté písmeno, príp. pod poistkou farebne zvýraznená značka:

 • Z (zaistené) alebo S (Sicherung) alebo červená bodka

101. V polohe odistené je písmeno tlačítkom:

 • prekryté, alebo je odkrytá červená farebná značka

102. Rozoznávame týchto päť základných druhov pažieb poľovníckych zbraní:

 • anglická, nemecká, francúzska, americká a Monte Carlo

103. Pažba poľovníckych zbraní so sklopnými hlavňami sa zhotovuje spravidla ako:

 • delená na predpažbie a pažbu s krkom

104. Vystupujúca časť tela pažby na strane, ktorú strelec prikladá k lícu, sa označuje ako:

 • lícnica

105. Krk pažby vypracovaný do podoby rukoväte sa označuje ako:

 • pištoľová rukoväť

106. Pažba bez lícnice a pištoľovej rukoväte je pažba:

 • anglická

107. Pažba s lícnicou a pištoľovou rukoväťou je pažba:

 • nemecká

108. Pažba s náznakom pištoľovej rukoväti a lícnicou je pažba:

 • francúzska

109. Pažba so zvýšeným chrbtom a pištoľovou rukoväťou, ktorá môže mať lícnicu alebo môže byť i bez nej, je pažba:

 • Monte Carlo

110. Pažba bez lícnice, ale s pištoľovou rukoväťou, je pažba:

 • americká

111. Pre istejšie ovládanie (držanie) zbraní sa povrch krku pažby a predpažbia vybavuje:

 • krížovým zdrsnením alebo rybinou

112. Telo pažby je chránené na svojej báze pred poškodením z oceľového plechu, z plastu alebo gumy:

 • zhotovenou pätkou

113. Pištoľová rukoväť je na svojom konci chránená pred poškodením z oceľového plechu alebo plastu:

 • zhotovenou čiapočkou

114. Kovanie poľovníckej zbrane tvorí:

 • pätka, čiapočka a závesné pútka pre remeň

115. Základné rozmery pažby sú:

 • dĺžka, lomenie a vyhnutie (vyosenie) pažby

116. Dĺžka pažby závisí na:

 • dĺžke rúk strelca

117. Lomenie pažby má za úlohu dostať rovinu plošiny do úrovne očí a závisí teda na:

 • vzdialenosti ramena a oka strelca, teda aj na dĺžke krku

118. Bočné vyhnutie pažby závisí na:

 • tvare tváre strelca

119. Predpažbie okrem držania zbrane slúži na:

 • napínanie bicieho ústrojenstva a uvádza do činnosti vyťahovač alebo vyhadzovač

120. Nábojová komora guľovnice zodpovedá:

 • príslušnému druhu nábojnice guľového náboja tvarom, dĺžkou a niektorými ďalšími rozmermi

121. Vývrt hlavne guľovnice má časti: – vystupujúce, tzv.:

 • polia

122. Kaliber guľovej hlavne sa udáva ako vzdialenosť v milimetroch alebo stotinách či tisícinách anglického palca medzi dvomi protiľahlými:

 • poliami

123. Vývrt hlavne guľovnice môže mať spravidla:

 • 4 niekedy 6 drážok

124. Hĺbka drážok je približne jedna päťdesiatina (1/50) priemeru v poliach, t.j. kaliber guľovej hlavne, a pohybuje sa v rozmedzí od:

 • 0,15 do 0,25 mm i viac

125. Zariadenia slúžiace na zamierenie zbrane sa nazývajú:

 • mieridlá

126. Podľa konštrukcie sa rozoznávajú mieridlá:

 • mechanické a optické

127. Mechanické mieridlá sa delia na:

 • otvorené a uzavreté

128. Optickými mieridlami nazývame:

 • zameriavací ďalekohľad s osnovou

129. Otvorenými mechanickými mieridlami u guľovníc sú:

 • muška a cieľnik

130. Uzavretými mechanickými mieridlami u guľovníc sú:

 • diopter s dioptrickou muškou

131. Mechanické mieridlá brokovnice:

 • tvorí spravidla len muška, pričom úlohu cieľnika plní do istej miery plošina

132. Hlavné časti guľovnice sú:

 • hlaveň, puzdro záveru, záver s bicím a poistným mechanizmom, spúšťový mechanizmus, nábojová schránka alebo zásobník, mieridlá, pažba a príslušenstvo

133. Hlavné časti brokovnice sú:

 • hlaveň, lôžko hlavne, záver, spúšťací, bicí a poistný mechanizmus (zámka), mieridlá, pažba, predpažbie a príslušenstvo

134. Kovová časť guľovej zbrane pevne spojená závitom a zaistená na zadnej časti hlavne, v ktorej je vedený, resp. sa pohybuje odsuvný valcový záver, je:

 • puzdro záveru

135. Zariadenie, ktorým sa u zadoviek uzatvára náboj v nábojovej komore, resp. uzamyká zadný koniec (čelo) hlavne, čím sa eliminuje pôsobenie tlaku prachových plynov na dno nábojnice, je:

 • záver

136. Záver guľovníc plní tieto funkcie:

 • zasúva náboj do nábojovej komory, ktorú uzamyká, vyťahuje a vyhadzuje vystrelenú nábojnicu, príp. i náboj, ak nedôjde k výstrelu

137. Pôvodným konštruktérom odsuvných, otáčavých alebo tiež valcových záverov poľovníckych guľovníc je záver systému:

 • Mauser

138. Poistka guľovníc zaisťuje spravidla:

 • úderník alebo úderník so zápalníkom

139. Bicí mechanizmus guľovníc je uložený:

 • vo vnútri tela záveru

140. Bicí mechanizmus guľovníc sa skladá z:

 • úderníka so zápalníkom, bicej pružiny a záchytu úderníka pre poistku

141. Odsuvné, otáčavé, resp. valcové závery systému Mauser majú spravidla:

 • 3 ozuby z toho 2 uzamykacie vpredu a 1 poistný vzadu

142. Spúšť guľovníc, ktorá slúži k uvoľneniu napnutého bicieho mechanizmu, býva doplnená napináčikom, ktorý:

 • znižuje odpor spúšte

143. Najčastejšie sa používajú dva druhy napináčikov, a to:

 • nemecký a francúzsky

144. Napináčik v podobe druhej spúšte, ktorý sa napína stlačením dozadu, je označovaný ako:

 • nemecký

145. Napináčik, ktorý sa napína zatlačením jazýčka spúšte dopredu, je označovaný ako:

 • francúzsky

146. Nábojová schránka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou guľovej zbrane, a ktorá slúži ako zásobovací priestor pre uloženie nábojov (spravidla pre 4-5 ks), potrebných pre rýchle opakovanie streľby, sa skladá z:

 • podávača, pružiny podávača, tela a dna schránky

147. Pokiaľ je zásobovací priestor pre uloženie nábojov konštruovaný ako vyberateľný, označuje sa ako:

 • zásobník

148. Pažba guľovníc sa zhotovuje spravidla ako:

 • jeden celok s predpažbím, tzv. jednotná pažba

149. Pokiaľ kryje pažba hlaveň až k ústiu, ide o:

 • celopažbovú zbraň

150. Pokiaľ pažba siaha len asi do polovice hlavne, ide o:

 • polopažbovú zbraň

151. Predná spúšť u kombinovaných (guľobrokových) zbraní odpaľuje:

 • vždy guľovú hlaveň, bez ohľadu, či je dolu alebo hore

152. Zadná spúšť u kombinovaných (guľobrokových) zbraní odpaľuje:

 • vždy brokovú hlaveň, bez ohľadu, či je dolu alebo hore

153. Brokový náboj sa skladá z:

 • nábojnice, kovania a výstužnej vložky, zápalky, prachovej náplne, zátky, strely a uzáveru

154. Brokový náboj zodpovedá svojimi rozmermi rozmerom nábojovej komory hlavne brokovnice a je pre ráž 12, 16 a 20 dlhý spravidla:

 • 65 a 70 mm

155. Plastické nábojnice brokového náboja sú dlhé:

 • 67,5 mm

156. Pokiaľ ide o strelu, brokový náboj je plnený:

 • hromadnou strelou, t.j. brokmi alebo jednotnou strelou pre brokovnice, t.j. napr. S-Ball, Brennecke a pod.

157. Náboje do brokovnice sa označujú troma číslami, a to napr. 12/65/3,0 alebo 16/70/3,5, z ktorých:

 • prvé udáva kaliber, druhé dĺžku náboja v mm a tretie priemer brokov v mm

158. Plastické náboje o dĺžke 67,5 mm možno:

 • použiť bezpečne k streľbe z brokovníc bez ohľadu na to, či majú nábojovú komoru o dĺžke 65 alebo 70 mm

159. Základom brokového náboja je nábojnica, ktorá sa skladá z:

 • papierového alebo plastového plášťa nábojnice, dna nábojnice, kovania s okrajom pre vyťahovanie nábojnice a z výstužnej vložky

160. Zápalka brokového náboja je uložená v lôžku, ktoré je v strede kovania dna nábojnice a obsahuje zápalnú nárazovú zložku, ktorá je zmesou:

 • traskavín, horľavín a okysličovadla, príp. i skleneného prachu pre zvýšenie citlivosti

161. Čo je to zápalka brokového, resp. guľového náboja?

 • je to tenkostenný, obvykle tombakový kalíšok so zápalnou nárazovou zložkou, určený k vznieteniu prachovej (hnacej) náplne

162. Čo je to kovadlinka?

 • je to výstupok na dne nábojnice alebo v zostave (konštrukcii) zápalky, medzi ktorou a úderníkom (zápalníkom) dôjde k roznetu zápalnej nárazovej zložky

163. Najstarším druhom prachovej náplne je čierny prach, ktorý sa zhotovuje ako mechanická zmes:

 • liadku čiže dusičnanu draselného (75 %), síry (12 %) a dreveného uhlia (13 %)

164. Pre plnenie brokových nábojov sa používajú bezdymové prachy nitrocelulózové s veľkou rýchlosťou horenia, ktoré majú tvar:

 • lístočkov, doštičiek alebo kotúčikov

165. Pre plnenie guľových nábojov sa z dôvodu väčšieho odporu, ktorý strela prekonáva pri prechádzaní drážkovaným vývrtom hlavne, používajú bezdymové prachy s pomalším horením, a to v tvare:

 • krátkych trubičiek alebo valčekov

166. Časťou brokového náboja, ktorá prenáša tlak prachových plynov na hromadnú strelu a tesní proti jej prienikom do brokovej náplne, je:

 • zátka

167. Čo je to prachová krytka?

 • je to dechtový papierový kotúčik o hrúbke 1,5 mm, ktorým sa podlepuje spodné čelo zátky preto, aby do prachovej náplne neprenikal tuk zo zátky a nespôsoboval spomalenie horenia prachovej náplne

168. Výška zátky sa pohybuje podľa kalibru:

 • od jednej polovice do troch štvrtín jej priemeru, t.j. od 8 do 14 mm

169. Priemer zátky je:

 • niečo väčší ako priemer vývrtu hlavne

170. Zátky sa vyrábajú z týchto materiálov:

 • plsť, korková drť, plastická hmota

171. Zátka vyrobená z plastickej hmoty, ktorej súčasťou je košíček pre hromadnú strelu, zabraňujúci deformácii brokov hromadnej strely, sa nazýva:

 • kontajner alebo chránič brokov

172. Čo je to uzávierka?

 • Je to papierový kotúčik uzavierajúci brokovú nábojnicu, chrániaci hromadnú strelu pred vysypaním a napomáhajúci vytvoreniu potrebného odporu pre dokonalé vyhorenie prachovej náplne

173. Hromadnú strelu brokového náboja tvorí väčšie množstvo brokov guľovitého tvaru:

 • rovnakého priemeru

174. Broky sa vyrábajú zlievaním alebo lisovaním, pričom:

 • do priemeru 4 mm sa zlievajú a od priemeru 4 mm sa lisujú

175. Broky s priemerom vyšším ako 5 mm sú označované ako:

 • hrubé alebo posty

176. Broky sa vyrábajú z takmer čistého olova, pričom pre zvýšenie ich tvrdosti sa k olovu pridáva 1 – 4 %:

 • antimónu

177. Pri výrobe brokov sa docieli pravidelnejšia guľatosť, keď sa do zliatiny pridá asi 1 %:

 • arzénu

178. Povrch brokov, ktorý má byť klzký, sa proti okysličovaniu chráni slabou vrstvou, resp. povlakom:

 • grafitu

179. Broky určené pre poľovnícku streľbu sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, ktoré sa udávajú buď:

 • ich priemerom v mm či palcoch alebo určitou stupnicou, ktorá sa nazýva číslovanie brokov

180. Číslovanie brokov vychádza z:

 • priemeru brokov, odstupňovaného po 0,25 mm

181. V prípade, že je hromadná strela brokového náboja nahradená strelou tvoriacou jedno teleso, ktoré je upravené pre streľbu z hladkého vývrtu brokovnice, hovoríme o:

 • jednotnej strele pre brokovnice

182. Pre bezpečné používanie jednotných striel v zahrdlených hlavniach brokovníc, je priemer guľovitých striel i tela strely valcového tvaru vždy:

 • menší ako v zahrdlení

183. Medzi najbežnejšie druhy jednotných striel pre brokovnice patria strely:

 • S-Ball Plastik, Brenneke a Ideal (Stendebach)

184. Jednotnou strelou pre brokovnice možno s prijateľnou presnosťou strieľať do vzdialenosti:

 • 50 m

185. Maximálny dostrel brokovnice pri použití jednotnej strely (S-Ball, Brenneke a pod.) je:

 • 900 – 1200 m

186. Maximálny dostrel brokovnice pri použití hromadnej strely, t.j. náboja s brokmi, je závislý na:

 • veľkosti, t.j. priemere brokov v náboji

187. Maximálny dostrel brokovnice pri použití hromadnej strely, t.j. náboja s brokmi, je orientačne a s určitou rezervou (plusovou) vypočítaná podľa vzorca:

 • priemer brokov v mm x 100 = max. dostrel brokov v metroch

188. Guľový náboj sa skladá z:

 • nábojnice, zápalky, prachovej náplne a strely

189. Podľa umiestnenia zápalky rozoznávame guľové nábojnice s:

 • stredovým a okrajovým zápalom

190. Podľa tvaru dna rozlišujeme tieto druhy guľových nábojníc:

 • s okrajom a bez okraja

191. Okrajové nábojnice môžu byť:

 • s drážkou alebo bez nej

192. Nábojnice so stredovým zápalom môžu byť:

 • s dosadacím krúžkom alebo bez neho

193. Podľa tvaru rozoznávame tieto druhy nábojníc:

 • valcové, kužeľové, dvojkužeľové a nábojnice s krčkom

194. Zápalky poľovníckych guľových nábojov, ako mosadzné kalíšky umiestnené v lôžku zápalky na dne nábojnice, sú dvojakého druhu, a to:

 • buď s vlastnou vnútornou kovadlinkou alebo s vonkajšou kovadlinkou vytvarovanou priamo v lôžku nábojnice pre zápalku

195. Zápalková (nárazová) zložka vlisovaná do zápalky sa roznecuje úderom úderníka (zápalníka), pričom plameň zlože vnikne do prachovej náplne, ktorú zapáli:

 • nepriamo, kanálikmi lôžka zápalky

196. Strely poľovníckych guľových nábojov sú:

 • iba jednotné

197. Strely poľovníckych guľových nábojov sú stabilizované za letu:

 • rotáciou

198. Podľa konštrukcie a tvaru sa strely guľových nábojov rozdeľujú na:

 • celoplášťové, poloplášťové, trieštivé a špeciálne

199. V prípade, že plášť kryje strelu v celej jej dĺžke, hovoríme o:

 • celoplášťovej strele

200. Plášťová strela sa skladá z:

 • plášťa strely a z oloveného jadra

201. V prípade, že plášť nekryje strelu v celej jej dĺžke a strela má prednú časť jadra odkrytú, hovoríme o:

 • poloplášťovej strele

202. Najvhodnejším materiálom pre výrobu plášťov striel do guľovníc je tombak, je to zliatina:

 • medi a zinku (80%:20%)

203. V prípade, že na prednej časti strely (na hrote strely) je viditeľná dutinka, ktorá môže byť zakrytá tenkostennou kuklou alebo balistickou čiapočkou, hovoríme o:

 • trieštivej alebo expanzívnej strele

204. V prípade, že strela je konštruovaná tak, že jej predná časť je ľahko deformovateľná a zadná časť pevná (dvojité jadro), hovoríme o:

 • špeciálnej strele

205. Celoplášťová strela odovzdáva svoju pohybovú energiu k rozrušeniu tkanív živého cieľa:

 • veľmi málo, má však dobrý priebojný účinok

206. Poloplášťová strela odovzdáva svoju pohybovú energiu k rozrušeniu tkanív živého cieľa:

 • takmer dokonale, a to v dôsledku ľahkej deformácie obnaženého jadra

207. Strela konštruovaná s dutinkou v hrote, a to s čiapočkou či kuklou alebo bez nej, odovzdáva svoju pohybovú energiu k rozrušeniu tkanív živého cieľa:

 • veľmi dobre, pretože sa ľahko triešti a pôsobí i črepinovým účinkom

208. Celoplášťová strela, ktorá je veľmi odolná proti deformácii, spôsobuje na živom cieli:

 • hladký priestrel

209. Trieštivá (expanzívna) strela spôsobuje na živom cieli:

 • vzhľadom k ľahkému triešteniu a črepinovému účinku až znehodnotenie zveriny u telesne slabšej zveri, u ťažšej, veľmi odolnej zveri však nepreniká vždy do potrebnej hĺbky

210. Špeciálna strela spôsobuje na živom cieli:

 • takmer dokonalý ranivý účinok, pretože jadro i plášť prenikajú tkanivom ako kompaktný celok a spôsobujú tak hlbokú kavernu ale zároveň spravidla aj priestrel

211. Kaliber guľového náboja, ktorý je zhodný s kalibrom guľovej zbrane, sa označuje dvoma číslami, napr. 7×57, 9,3×64 a pod., z nich prvé číslo udáva:

 • približne priemer strely v mm

212. Základné označenie kalibru guľových nábojov býva doplnené u niektorých kalibrov ešte symbolmi, a to slovnými alebo skratkou, pričom táto skratka, a to v poradí: 212.1 – R ( z nemeckého Rand) označuje:

 • okrajovú nábojnicu

213. Český výrobca streliva (Blanické strojírny, a.s., Vlašim) používa pre označenie druhov strely systém písmenných skratiek, a to: 213.1 – MH, ktorá označuje strelu:

 • poloplásťovú s mäkkým hrotom (MH)

214. Kaliber nábojov anglo-amerického pôvodu sa označuje:

 • priemerom strely v stotinách alebo tisícinách anglického palca (25,4 mm) a menom alebo skratkou výrobcu nábojov

215. Slovné označenie malokalibrových nábojov (Short, Long Rifle, Extra Long) vyjadruje:

 • dĺžku náboja

216. „Baskula“ v terminológii poľovníckeho strelectva je cudzie a nesprávne označenie pre:

 • lôžko hlavne

217. „Behúňky“ v historickej terminológii poľovníckeho strelectva je výraz, ktorý označuje náboj, v ktorom je:

 • niekoľko hrubých brokov spojených dokopy drôtikom

218. „Čiapočka“ v terminológii poľovníckeho strelectva označuje súčasť:

 • kovania palnej zbrane chrániaca koniec pištoľovej rukoväte pažby pred poškodením

219. „Dupľovanie“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • nie celkom vhodný, ale vžitý výraz pre opakovanie výstrelu

220. „Ejektor“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená nesprávny a cudzí výraz pre:

 • vyhadzovač

221. „Extraktor“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená nesprávny a cudzí výraz pre:

 • vyťahovač

222. „Flegmatizátor“ v terminológii poľovníckeho strelectva je označením pre prísadu do prachovej náplne, ktorá:

 • spomaľuje horenie bezdymového prachu

223. „Gevelot“ (čítaj ževelot) v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • názov francúzskej továrne na strelivo a zápalky, od ktorej je odvodený pojem zápalky brokového náboja s vnútornou kovadlinkou

224. „Choke“ (čítaj čok) v terminológii poľovníckeho strelectva znamená anglický výraz pre:

 • zahrdlenie či zúženie brokovej hlavne

225. „Ideál“ alebo tiež strela „Stendebach“ je obchodným označením:

 • jednotnej strely pre brokovnice, vybavenej osovým otvorom s drážkami v závitnici za účelom jej stabilizácie rotáciou

226. „Brennecke“ v terminológii poľovníckeho strelectva je označením:

 • druhu jednotnej strely pre brokovnice nemeckej firmy uvedeného mena so zošikmenými vodiacimi rebrami, ktoré napomáhajú jej rotácii a tým i stabilizácii za letu

227. „Ráž“ v streleckej terminológii znamená nesprávny, ale občas používaný výraz pre:

 • kaliber zbrane

228. „Krčok“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • zúženú časť nábojnice guľového náboja

229. „Kukla“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • tenkostennú čiapočku kryjúcu expanznú dutinu trieštivej strely a zlepšujúca tak jej letové vlastnosti

230. „Krk“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • časť pažby zbrane slúžiaci k jej uchopeniu a držaniu

231. „Lučík“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • kovový oblúčik obopínajúci spúšť palnej zbrane, ktorý chráni jazýček spúšte pred poškodením a nežiadúcim spustením pri náhodnom dotyku

232. „Magnum“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • vžité obchodné označenie pre zvlášť výkonné náboje a zbrane, a to ako brokové, tak i guľové

233. „Montáž“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená zariadenie umožňujúce:

 • pripevnenie zameriavacieho ďalekohľadu na palnú zbraň

234. „Post“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • nesprávny názov pre hrubý brok

235. „Podhľad“ či „tunel“ v terminológii poľovníckeho strelectva znamená:

 • voľný priezor pod zameriavacím ďalekohľadom, umožňujúci zamierenie muškou a cieľnikom i pri nasadenom zameriavacom ďalekohľade

236. „Prepínač“ výstrelu je zariadenie používané na:

 • trojákoch, ktoré dovoľuje použitie jednej spúšte, a to vždy prednej, k odpáleniu buď pravej brokovej hlavne alebo guľovej hlavne

237. Úradná inštitúcia, zabezpečujúca overovanie a skúšanie ručných palných zbraní, expanzívnych prístrojov a streliva podľa platných predpisov o skúšobníctve, je:

 • autorizovaná osoba v súlade so zákonom a nariadením vlády

238. Povinný pravidelný technický úkon, ktorého účelom je zaistiť bezpečnosť a technickú spoľahlivosť každej ručnej palnej zbrane, realizovaný autorizovanou osobou, je:

 • skúšanie a overovanie zbraní

239. Najdôležitejšou z dielčích skúšok pri overovaní zbraní autorizovanou osobou je:

 • skúšobná streľba zo zbrane

240. Pri skúšobnej streľbe sa z každej hlavne vystrelia:

 • najmenej 2 skúšobné náboje

241. Skúšobné náboje pre skúšanie zbraní sa nazývajú:

 • tormentačné

242. Rozdiel medzi skúšobným (tormentačným) nábojom a bežným spotrebným nábojom je v:

 • použitom druhu hnacej (prachovej) náplne

243. Skúšobné (tormentačné) náboje vyvíjajú podstatne vyššie tlaky ako bežné spotrebné náboje, a to: – brokové cca:

 • 2 – 3 krát

244. Ak obstojí zbraň vo všetkých skúškach, označí sa na hlavni a závere:

 • predpísanou kusovou overovacou značkou a posledným dvojčíslom roku skúšky

245. Ak sa pri overovaní zbrane vyskytne neopraviteľná vada, autorizovaná osoba:

 • vyrazí na zbraň svoj kód a platnú overovaciu značku prerazí písmenom „X“

246. Overovacou značkou Slovenskej republiky pre zbrane nabíjané zozadu, určené na používanie streliva s bezdymovým prachom je:

 • dvojkríž na trojvrší v štíte

247. Overovacou značkou Slovenskej republiky pre kontrolu streliva je písmeno:

 • P“ alebo „M“ v štíte s dvojkrížom na trojvrší

248. Identifikačnou značkou skúšobne strelných zbraní a streliva Lieskovec je:

 • L“ v štíte s dvojkrížom na trojvrší

249. Najbežnejším predstaviteľom optických mieridiel je:

 • zameriavací ďalekohľad

250. Pre použitie pri výkone práva poľovníctva rozoznávame tieto druhy ďalekohľadov:

 • ďalekohľad zameriavací a ďalekohľad pozorovací

251. Ďalekohľad, ako optický prístroj pre priblíženie a zjasnenie vzdialených predmetov, a to ako monokulárny alebo binokulárny, sa skladá z:

 • tubusu, objektívu (spravidla 2-šošovkového), okulára (3 i viac šošovkového), zámernej osnovy a prevráteného systému šošoviek, zariadenia pre zaostrovanie a pre výškový, príp. i stranový posuv zámernej osnovy

252. Zameriavací ďalekohľad sa používa:

 • bežne u guľovníc a guľobrokových zbraní, menej u malorážok a výnimočne u brokovníc

253. K pozorovaniu zveri v revíri spravidla slúžia:

 • triédre alebo pozorovacie ďalekohľady

254. K základným parametrom ďalekohľadu patria tieto technicky odvoditeľné veličiny:

 • zväčšenie, svetelnosť, zorné pole a výkonnosť za šera

255. Každý ďalekohľad je označený súčinom dvoch čísel, a to napr. 6 x 30, 7 x 50 a pod., pričom prvé číslo udáva:

 • zväčšenie a druhé číslo priemer objektívu v mm

256. Číslo, ktoré udáva koľkokrát je obraz ďalekohľadom pozorovaného cieľa zdanlivo väčší ako bežným okom, alebo tiež koľkokrát ho ďalekohľad približuje, znamená:

 • zväčšenie

257. Meradlom jasnosti obrazu ďalekohľadu, ktorá vynikne predovšetkým za nepriaznivých svetelných podmienok, napr. za šera, je:

 • svetelnosť

258. Úsek krajiny, ktorý vidíme ďalekohľadom pri pozorovaní určitého predmetu, či cieľa sa nazýva:

 • zorné pole

259. Optická mohutnosť, ktorá udáva použiteľnosť ďalekohľadu za šera, sa nazýva:

 • výkonnosť

260. Svetelnosť, ako meradlo jasnosti obrazu ďalekohľadu, sa vypočíta podľa vzorca:

 • priemer objektívu /zväčšenie a výsledok sa umocní na druhú

261. Výkonnosť za šera, ktorá vyjadruje výkonnosť ďalekohľadu, sa vypočíta podľa vzorca:

 • (zväčšenie) ² x svetelnosť a výsledok odmocníme na druhú

262. Zorné pole ako úsek krajiny, ktorý vidíme ďalekohľadom pri pozorovaní určitého predmetu (cieľa), sa udáva:

 • najčastejšie v metroch na vzdialenosť 100 metrov u zameriavacích ďalekohľadov a 1000 m u pozorovacích ďalekohľadov (triédrov)

263. Obvyklé zväčšenie zameriavacieho ďalekohľadu poľovníckych guľovníc je:

 • 4 až 6 násobné

264. Spojenie zameriavacieho ďalekohľadu so zbraňou tak, aby sa poloha ďalekohľadu nemenila a aby bol tento ľahko snímateľný, zabezpečuje tzv.:

 • montáž

265. Podľa spôsobu upevnenia zameriavacieho ďalekohľadu na zbrani sa rozlišujú 2 základné druhy montáží, a to:

 • násuvná a klapková

266. Niektoré druhy montáží majú pod zameriavacím ďalekohľadom voľný priehľad umožňujúci použitie mechanických (otvorených) meradiel, a ktorý sa nazýva:

 • tunel

267. Balistika ako veda o pohybe strely sa podľa prostredia, v ktorom sa strela pohybuje delí na:

 • vnútornú, prechodovú a vonkajšiu

268. Vznietenie a horenie prachovej (hnacej) náplne a rozpínanie (expanzia) plynov vzniknutých z jej horenia sa nazýva:

 • vývoj výstrelu

269. Vymrštenie alebo výmet strely z vývrtu hlavne sa označuje ako:

 • výstrel

270. Vývoj výstrelu a výstrel, resp. pohyb strely vo vnútri vývrtu hlavne až do okamihu, keď opustí hlaveň, označujeme ako:

 • vnútorná balistika

271. Balistiku, zaoberajúcu sa dodatočným účinkom prachových plynov na strelu po jej výletu z ústia hlavne, označujeme ako:

 • prechodovú

272. Po vymrštení strely z ústia hlavne na ňu ešte v krátkej vzdialenosti cca 10-20 násobku kalibru pôsobia prudko uvoľnené plyny, ktoré spôsobujú:

 • zrýchlenie strely

273. Náhlym nárazom vytekajúcich plynov (po výlete strely z ústia hlavne) na nehybné častice okolitého ovzdušia dochádza k:

 • hluku výstrelu

274. Balistiku zaoberajúcu sa pohybom strely mimo hlaveň, ktorá skúma predovšetkým vplyv odporu vzduchu na let strely, označujeme ako:

 • vonkajšiu

275. Pri pohybe strely v atmosfére na ňu pôsobí odpor vzduchu, ktorý ju brzdí a zemská tiaž (gravitácia), ktorá spôsobuje jej pokles, čím strela opisuje nesymetrickú krivku, označovanú ako:

 • balistická

276. Pohyb strely v úseku od ústia hlavne až k bodu doletu označujeme ako:

 • dráha strely

277. Spojnica oka, mieridiel a zamiereného bodu je:

 • zámernica

278. Predĺžená os hlavne pri zamierení pred výstrelom je:

 • námernica

279. Predĺžená os hlavne v okamihu výstrelu je:

 • výstrelnica

280. Bod, na ktorý pred výstrelom zamierujeme, je:

 • zámeriavací bod

281. Vzdialenosť od ústia hlavne zbrane k cieľu je:

 • vzdialenosť streľby

282. Vzdialenosť od ústia hlavne zbrane k bodu doletu je:

 • dostrel

283. Priesečník dráhy strely s úrovňou ústia je:

 • bod doletu

284. Výška dráhy strely v určitom mieste jej oblúka meraná kolmo na zámernicu je:

 • prevýšenie dráhy strely

285. Najvyšší bod dráhy strely nad úrovňou ústia hlavne je:

 • vrchol dráhy strely

286. Vodorovná rovina preložená stredom ústia hlavne je:

 • úroveň ústia

287. Uhol zovretý zámernicou a námernicou je:

 • zameriavací uhol

288. Uhol zovretý zámernicou a úrovňou ústia je:

 • polohový uhol

289. Uhol zovretý námernicou a úrovňou ústia je:

 • námer alebo elevačný uhol

290. Uhol zovretý námernicou a výstrelnou rovinou (výstrelnicou) je:

 • uhol zdvihu

291. Uhol zovretý výstrelnou rovinou (výstrelnicou) a úrovňou ústia je:

 • uhol výstrelu

292. Priesečník dráhy strely s terénom je:

 • bod nárazu

293. Stranová odchýlka dráhy letu jednotnej strely, stabilizovanej rotáciou, je:

 • derivácia

294. Maximálna účinná vzdialenosť streľby zo zahrdlených brokových zbraní je podľa kalibru (20, 16, 12):

 • 35 – 39 m

295. Maximálna účinná vzdialenosť streľby z nezahrdlených brokových zbraní je podľa kalibru (20, 16, 12):

 • 27 – 32 m

296. Vzájomné pôsobenie jednotlivých brokov hromadnej strely pri výstrele, ktoré sa nazýva klinovanie, má za následok:

 • deformáciu brokov

297. Pohyb palnej zbrane pri výstrele spôsobený tlakom plynov, ktorý zrýchľuje strelu a zároveň rovnakou energiou pôsobí tiež na zbraň v opačnom smere, sa nazýva:

 • spätný ráz

298. Nastreľovanie guľovej zbrane:

 • si vykonáva každý strelec sám

299. Nástrelná vzdialenosť pre guľové zbrane:

 • sa volí podľa druhu zbrane a mieridiel

300. Nástrelná vzdialenosť pre malokalibrovku je:

 • 50 m

301. Nástrelná vzdialenosť pre guľovnicu s mechanickými mieridlami je:

 • 75 až100 m

302. Nástrelná vzdialenosť pre guľovnicu s optickými mieridlami je:

 • 100 až 150 m, výnimočne 200 m

303. Náboje používané pre nastreľovanie guľových zbraní:

 • musia byť rovnakej výrobnej série a musia mať rovnaký druh strely

304. Pri nastreľovaní guľových zbraní má byť zamierený obrazec (spravidla čierny kruh) na terčovom liste s takým priemerom v milimetroch, ktorý sa rovná:

 • dvojnásobnej vzdialenosti streľby v metroch

305. Najvhodnejšia strelecká poloha pri nastreľovaní guľových zbraní je:

 • v sede za stolom s podperou a mäkkou podložkou

306. Pred samotným nastreľovaním guľových zbraní vývrt hlavne:

 • vytrieme do sucha a pre lepšie odmastenie vystrelíme prípadne 1 ranu mimo terč

307. Keď pri nastreľovaní guľových zbraní po vystrelení niekoľkých výstrelov (aspoň troch, ale nie rýchlo za sebou) zistíme, že stredný zásah musíme posunúť k zameriavaciemu bodu, zoradíme mechanické mieridlá podľa pravidla:

 • kam puška, tam muška“

308. Maximálny dostrel guľovnice sa v závislosti na jej výkone pohybuje medzi:

 • 3500 – 5000 m

309. Maximálny dostrel malorážky sa pohybuje medzi:

 • 1500 – 1900 m

310. Zisťovanie krytia (rozptylu) brokovníc používaných pre poľovnícke účely sa vykonáva zásadne na vzdialenosť:

 • 35 m

311. Zisťovanie krytia (rozptylu) brokovníc pre športovú streľbu na trappe alebo skeete, sa vykonáva na vzdialenosť:

 • 20 m

312. Pre zisťovanie krytia (rozptylu) poľovníckych brokovníc sa používajú náboje s priemerom brokov:

 • 3,5 mm

313. Pre zisťovanie krytia (rozptylu) športových brokovníc tzv. skeetárok sa používajú náboje s priemerom brokov:

 • 2,0 mm

314. Pre zisťovanie krytia (rozptylu) športových brokovníc tzv. holubárok sa používajú náboje s priemerom brokov:

 • 2,5 mm

315. Pri zisťovaní krytia (rozptylu) brokovníc používame terčové listy s týmito rozmermi a parametrami:

 • 100 x 100 cm s dvoma sústrednými kruhmi vo vnútri o priemere 75 cm a 37,5 cm, ktoré sú dvoma kolmicami do stredu kružníc rozdelené na 16 polí a stred o priemere 5-7 cm zvýraznený čierne

316. Pri nastreľovaní brokovníc vyhodnocujeme jednotlivé nástrely a zisťujeme výkon brokovnice, ktorý sa označuje ako:

 • krytie

317. Pod pojmom nástrel rozumieme:

 • kruhový nástrelný terčový list pre nastreľovanie brokových a guľových zbraní s priestrelmi striel po ich dopade

318. Rozoznávame tieto druhy brokových strelníc, využívaných pre výcvik, verejné strelecké súťaže, majstrovstvá a pod. organizované v súlade s platným streleckým poriadkom:

 • oblúkové strelište, batéria, vysoká veža a zajac na prieseku

319. Krytie, ako údaj o výkone brokovnice, je uvádzaný v percentách a vypočíta sa podľa vzorca:

 • % krytia = počet priestrelov v kruhu o priemere 75 cm x 100/počet brokov v náboji

320. Zhustenie brokových zásahov ku stredu, vyjadrujúci ich sústredenie okolo stredného zásahu brokového zhluku v dôsledku zúženia (zahrdlenia) brokovej hlavne, sa vypočíta podľa vzorca:

 • zhustenie = 3 x počet priestrelov vo vnútornom kruhu/ počet priestrelov v medzikruhu

321. Pri streľbe z brokovnice na pohyblivý terč (letiaci či bežiaci) musíme, aby sme ho zasiahli, vizuálne presunúť zamierený bod pred pohybujúci sa terč (cieľ), čo označujeme ako:

 • predsadenie

322. Veľkosť predsadenia závisí na týchto faktoroch:

 • rýchlosti pohybujúceho sa cieľa, vzdialenosti cieľa od strelca a na rýchlosti strely

323. Oblúkové strelište (OS) má celkom:

 • 7 streleckých stanovíšť

324. Strelište – batéria (B) má celkom:

 • 5 streleckých stanovíšť a 1 stanovište vyčkávacie pre 6. strelca

325. Strelište – vysoká veža (VV) má celkom:

 • 5 streleckých stanovíšť na ploche medzikružia o polomeroch 30 a 35 m a 1 stanovište vyčkávacie

326. Strelište – skeet (S) má celkom:

 • 8 streleckých stanovíšť

327. Na oblúkovom strelišti sa podľa platného streleckého poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu strieľajú dvojterče na týchto stanovištiach:

 • 1 a 2, 4, 6 a 7

328. Pri streľbe na oblúkovom strelišti sa dvojterče strieľajú v poradí:

 • prvý výstrel na terč z bližšej veže a druhý výstrel na terč zo vzdialenejšej (protiľahlej) veže, pričom na dvojterč zo stanovišťa č. 4, ktoré je prostredným stanovišťom, sa prvý výstrel strieľa na terč z vysokej veže a druhý na terč z nízkej veže

329. Pri streľbe na oblúkovom strelišti sú terče vypúšťané:

 • v dobe od 0 do 3 sekúnd po povele strelca

330. Pri streľbe na oblúkovom strelišti sa na jednotlivé vypúšťané terče:

 • môže vystreliť i druhý výstrel (spravidla v prípade chybenia terča výstrelom prvým)

331. Strelište – vysoká veža (VV), jej veža má výšku od úrovne streleckých stanovíšť po čap katapultu vrhačky:

 • 20 m

332. Pri streľbe na strelišti vysoká veža sa na jednotlivé vypúšťané terče:

 • môže vystreliť i druhý výstrel (spravidla v prípade chybenia terča výstrelom prvým)

333. Pri streľbe na športovom (nie poľovníckom) skeete sa na jednotlivé vypúšťané terče:

 • môže vystreliť len jeden výstrel

334. Pri streľbe na športovom skeete sú terče vypúšťané:

 • okamžite po povele strelca

335. Pri streľbe na poľovníckom skeete sa strieľajú dvojterče na týchto stanovištiach:

 • 1, 2, 3, 4 (2x), 5, 6, 7

336. Pri streľbe na strelišti zajac na prieseku, má priesek šírku:

 • 6 m pre streľbu na dvojterče a 4 m pre streľbu na jednotlivé terče

337. Pri streľbe na strelišti zajac na prieseku je vzdialenosť streľby:

 • 35 m

338. Pri streľbe na strelišti zajac na prieseku je terč vypúšťaný:

 • najneskôr do 3 sekúnd od povelu strelca

339. Pri streľbe na batérii sú terce vypúšťané:

 • okamžite po povele strelca

340. Pri streľbe na oblúkovom strelišti strelec strieľa z:

 • poľovníckeho postoja

341. Pri streľbe na batérii strelec strieľa z:

 • postoja športového (so zalícením) alebo pohotovostného (bez zalícenia)

342. Na brokových strelištiach – oblúkovom, skeete, batérii, vysokej veži sa strieľa na asfaltové terče tvaru kotúča o priemere / výške / hmotnosti:

 • 110 mm (+/- 1 mm) / 25-26 mm / 105 g (+/- 5 g)

343. Na strelišti zajac na prieseku sa strieľa na terč, ktorý je siluetou zajaca v skutočnej veľkosti a je zhotovený z:

 • plechu hrúbky 3-4 mm

344. Vzdialenosť streľby na strelišti vysoká veža je:

 • 30 – 35 m

345. Vzdialenosť streľby na strelišti batéria je:

 • neobmedzená, v rozsahu letu terčov z nastavených vrhačiek

346. Vzdialenosť streľby na oblúkovom strelišti alebo skeete je stanovená hranicami streľby, a to:

 • na cca 40 m od veži

347. Vzdialenosť streľby pri výcviku v streľbe z malokalibrovky, resp. u redukovaného guľového trojboja ako súťažnej disciplíny, je:

 • 50 m

348. Malokalibrovkou sa strieľa na papierový terč:

 • redukovaný, – líšky, srnca, diviaka a kamzíka

349. Poľovníckou guľovnicou sa strieľa na papierový terč s vyobrazením:

 • sediacej líšky, srnca, kamzíka a diviaka

350. Vzdialenosť streľby z poľovníckej guľovnice pri súťažných disciplínach je:

 • 100 m

351. Zárukou zachovania výkonu, prevádzkovej spoľahlivosti a hodnoty zbrane je:

 • pravidelne a správne vykonávané čistenie, konzervovanie a uloženie zbrane

352. Čistením zbrane sa rozumie súhrn úkonov nutných pre:

 • zbavenie zbrane všetkých nečistôt, vzniknutých používaním (t.j. predovšetkým streľbou, najmä však splodín horenia prachu z vývrtu hlavne), alebo dlhšou úschovou (spôsobených najmä rozkladom konzervačných látok)

353. Konzerváciou zbrane sa rozumie:

 • udržanie vyčistenej zbrane pri aplikácii vhodného konzervačného prostriedku v takom stave, aby nedochádzalo ku znižovaniu jej hodnoty a bola pripravená k poľovníckemu použitiu

354. Údržbou zbrane sa rozumie:

 • preskúšanie celkového technického stavu skupín funkčných mechanizmov vykonané odborníkom, pri ktorom sú prehliadnuté, príp. opravené jednotlivé poškodené alebo opotrebované súčasti zbrane

355. Údržbu zbrane vykonáva zásadne:

 • odborník – zbrojár, ktorý preskúša celkový technický stav a funkcie mechanizmov zbrane

356. Čistenie zbrane vykonávame:

 • čo najskôr po použití, po streľbe

357. Pri podávaní prvej pomoci je najdôležitejšie:

 • zachovať životné funkcie, najmä priechodnosť dýchacích ciest a činnosť srdca

358. Do stabilizovanej polohy postihnutého uložíme ak:

 • je v bezvedomí, dýcha, dbáme pritom aby mu nezapadol jazyk

359. Človek postihnutý šokom:

 • je spravidla bledý, potí sa a často sa dostáva do stavu spánku alebo bezvedomia

360. Prvá pomoc pri strelnom poranení spočíva predovšetkým v:

 • zastavení krvácania a kontrole životných funkcií

361. Pri poranení brušnej dutiny sa postihnutému tekutiny:

 • nesmú podávať, môžu sa mu len navlhčovať pery

362. Zlomeninu končatiny, otvorenú alebo zatvorenú:

 • sa nikdy nesnažíme narovnať len znehybniť

363. Pri podozrení na zlomeninu chrbtice:

 • postihnutého nikdy sami nepremiestňujeme, v ležiacej zabezpečíme proti chladu

364. Kliešťovej encefalitíde (zápalu mozgových blán):

 • môžeme predchádzať preventívnym očkovaním

365. Prvá pomoc pri podozrení z otravy hubami, ak je postihnutý pri vedomí:

 • spočíva v umelom vyvolení zvracania najlepšie pitím teplej vody so soľou