Nezaradené

Odporúčanie pre uskutočnenie spoločných poľovačiek, skúšok PUP a skúšok z poľovníctva v čase vyhlásenia núdzového stavu

Spoločné poľovačky a skúšky PUP

Stanovisko ÚVZ SR zo dňa 30.9.2021 s j. č. OLP/8975/43473 zaraďuje spoločnú poľovačku a skúšky PUP do kategórie zasadnutí a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí aj v čase núdzového stavu. Uznesenie vlády SR v bode C., C1 bod 4 vydalo výnimku na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe tohto uznesenia a to v čase od 5,00 hod. do 20,00 hod od miesta bydliska a cestu späť.

Podľa uvedených výnimiek v uznesení vlády č. 695 v bode č. 4 a bode 31 a stanoviska ÚVZ SR je možné organizovať spoločné poľovačky aj na malú, či raticovú zver. Organizátori musia dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia, či prekrytie horných dýchacích ciest, ktoré uvádzame v liste nižšie.

Z dôvodu jednoznačného preukázania účelu cesty odporúčame organizátorom zaslať hosťom pozvánku na spoločnú poľovačku alebo v prípade individuálneho lovu povolenie na lov zveri s uvedením druhu: diviačia zver bez rozdielu veku a pohlavia pre preukázanie účelu cesty. Pri poľovačke na malú zver prirodzene loviť aj zver diviačiu zver bez rozdielu veku a pohlavia a uviesť to do pozvánky pre osoby na pre preukázanie účelu cesty.

Pre organizovanie spoločných poľovačiek je tiež nutné uviesť, že je nutné rešpektovať vydané Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami SR tam, kde je zakázané organizovať spoločné poľovačky, t. z. v poľovných revíroch spadajúcich do reštrikčného pásma pre africký mor ošípaných (ďalej len „AMO“)  „Part II.“.

Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 261 zo dňa 24.11.2021 § 5 sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až m), (celé znenie v prílohe)

Zároveň sa poskytuje výnimka podľa prílohy č. 1 k uzneseniu Vlády č. 695/2021 podľa písmena ee) pre prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania, či inej obdobnej činnosti za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám v režime OTP.

Výnimka zo zákazu vychádzania pre držiteľov poľovných lístkov

Podľa bodu C., C1 bod. 31 uznesenia vlády č. 695/2021 sa obmedzenie zákazu vychádzania nevzťahuje pre držiteľov poľovných lístkov za účelom plnenia opatrení proti šíreniu AMO a cestu späť.

Vzhľadom na množstvo dotazov uvedieme, že napr. individuálny lov inej raticovej zveri ako diviačej, s nutnosťou vycestovať mimo okres trvalého pobytu, je podľa nášho názoru zakázaný. Rovnako tak nie je možné vykonávať iné činnosti mimo okres pobytu spojené s výkonom práva poľovníctva, napr. prikrmovanie, rozvoz soli, výkon kandidátskej praxe a pod. Podľa logického uvažovania je možné vycestovať mimo hranice okresu trvalého pobytu len držiteľovi poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti AMO a realizácie hromadných podujatí podľa zákona tak, ako sme uviedli vyššie.

Skúšky z poľovníctva

Z dôvodu plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy môžu byť organizované skúšky z poľovníctva. Rovnako ako spoločná poľovačka, či skúšky PUP aj skúšky z poľovníctva sa vykonávajú na základe § 50 zákona o poľovníctve, preto sa na ne uplatňujú opatrenia podľa uznesenia vlády č. 695/2021 a vyhlášky ÚVZ SR č. 261, § 5 pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) použijú opatrenia podľa § 3 písm d), f) až m).

Prenesený výkon štátnej správy kanceláriou OPK a SPK

Uznesenie vlády č. 695/2021 ukladá všetkým osobám na území SR umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb s inými osobami. Reflektujeme hlavne na aktuálne vydávanie a predlžovanie poľovných lístkov alebo tiež prípravu uchádzačov o poľovný lístok, ale taktiež vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci OPK.

Prekrytie horných dýchacích ciest

Interiér

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonávacej vyhlášky ÚVZ SR č. 262 zo dňa 24.11.2021 sa podľa § 2 nariaďuje všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, verejnej dopravy, atď, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti. Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 2 ods. 2 tejto vyhlášky.

Exteriér

Podľa zákona a vykonávacej vyhlášky č. 262 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach. Toto nariadenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 3 ods. 3 tejto vyhlášky.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/covid-19/2485-odporucacie-pokyny-pre-uskutocnenie-spolocnych-polovaciek-skusok-pup-skusok-z-polovnictva-a-vykonavaniu-preneseneho-vykonu-statnej-spravy-v-suvislosti-s-vyhlasenim-nudzoveho-stavu-2.html

 

pokyny_sp_pup_odporucanie_25.11.2021

UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP

vyhlaska_uvz_261

vyhlaska_uvz_262

695_2021