Otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva

Kategória otázok M6: Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody

otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva kategória otázok M6: Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva

Kategória otázok: M6: Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody

V dokumente nájdeme otázky so správnymi odpoveďami

 

1. Poľovníckymi skúškami podľa zákona o poľovníctve sú:

 • skúška uchádzača o poľovný lístok, skúška poľovníckeho hospodára, vyššia skúška z poľovníctva

2. Prípravu na skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje:

 • obvodná poľovnícka komora

3. Skúšku uchádzača o poľovný lístok organizuje a skúšku vykoná:

 • organizuje obvodná poľovnícka komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná Slovenskou poľovníckou komorou

4. Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa:

 • skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného ministerstvom

5. Záujemca o skúšku je povinný pri absolvovaní prípravy na skúšku a absolvovaní skúšky:

 • absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu určenom skúšobným poriadkom

6. Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky:

 • uhrádza záujemca o skúšku organizátorovi prípravy alebo skúšky

7. Kontrolu priebehu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky vykonávajú:

 • orgány štátnej správy poľovníctva

8. Teoretická príprava sa považuje za absolvovanú:

 • vtedy, ak uchádzač absolvuje najmenej 60 vyučovacích hodín

9. Praktická príprava sa vykonáva:

 • po skončení teoretickej prípravy

10. Praktická príprava na skúšku o poľovný lístok sa vykonáva v poľovnom revíri a na akciách organizovaných organizátorom prípravy v rozsahu:

 • 100 hodín v trvaní najmenej 12 mesiacov

11. Celkový výsledok skúšky o poľovný lístok sa pri skúške sa klasifikuje stupňom prospel, ak dosiahol zo skúšobného testu:

 • 80 % všetkých správnych odpovedí a zároveň najmenej 50 % správnych odpovedí z každého predmetu

12. Poľovný lístok je:

 • verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené zákonom o poľovníctve

13. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma:

 • obvodná poľovnícka komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt

14. Vydanie poľovného lístka obvodná poľovnícka komora odoprie a ak už bol vydaný, tak sa odníme osobe:

 • ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené

15. Vydanie poľovného lístka obvodná poľovnícka komora odoprie a ak už bol vydaný, tak sa odníme osobe, ktorá:

 • nie je členom poľovníckej komory

16. Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive:

 • kancelárii obvodnej poľovníckej komory

17. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr:

 • 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti

18. Obvodná poľovnícka komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že:

 • držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu výkonu činnosti práva poľovníctva

19. Obvodná poľovnícka komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že:

 • zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa zákona o poľovníctve príslušný obvodný lesný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora

20. Ak je poľovný lístok odňatý na dobu určitú, je osoba, ktorej bol poľovný lístok odňatý, povinná pred podaním žiadosti o jeho vydanie:

 • vykonať skúšku o poľovný lístok

21. Držiteľ poľovného lístka je v súvislosti s držbou poľovného lístka povinný bezodkladne oznámiť obvodnej poľovníckej komore, že:

 • prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie

22. Neplatný alebo odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ:

 • bezodkladne odovzdať obvodnej poľovníckej komore

23. Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok, vrátane cudzinca musí byť poistená proti:

 • škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 eur a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu poistnú udalosť

24. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah poistenia držiteľa poľovného lístku:

 • nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného

25. Kto musí mať povolenie na lov zveri:

 • každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri

26. Čo musí mať musí mať pri sebe každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri:

 • poľovný lístok, povolenie na lov zveri, zbrojný preukaz a preukaz zbrane

27. Komu je poľovník povinný na požiadanie predložiť doklady, ktoré musí pri sebe mať, ak sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri:

 • orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva

28. Povolenie na lov zveri je:

 • verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa zákona o poľovníctve

29. Povolenie na lov zveri vydáva:

 • na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru

30. Povolenie na lov zveri podpisujú:

 • štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár

31. Povolenie na lov zveri je:

 • neprenosné na inú osobu

32. Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho:

 • do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi

33. Do knihy návštevy poľovného revíru sa zapisuje:

 • pred vstupom do poľovného revíru každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky

34. Člen poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, sa do knihy návštev:

 • nezapisuje, ak vstup do revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi

35. Za správnosť údajov zapísaných v knihe návštev zodpovedá:

 • ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať

36. Zver možno loviť iba :

 • v čase jej lovu alebo v čase ochrany zveri na základe povolenia podľa § 56 alebo výnimky vydanej podľa § 57 zákona o poľovníctve

37. Individuálnym spôsobom možno loviť:

 • všetku zver okrem malej zveri a kuropty horskej, ak zákon o poľovníctve neustanovuje inak

38. Raticovú zver je poľovník povinný loviť selektívne, a to tak, že:

 • prednostne loví zver chorú, zostarnutú, kondične zoslabnutú, pri samčej trofejovej zveri len zver, ktorá nie je vhodná na ďalší chov alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie

39. Ten, kto loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak zver:

 • bezpečne rozpoznal

40. Za správnosť selektívneho odstrelu raticovej zveri zodpovedá:

 • strelec alebo poľovnícky sprievodca ak bol odstrel vykonaný na jeho pokyn

41. Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolený, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k zámene a usmrteniu došlo:

 • príslušnému poľovníckemu hospodárovi, obvodnému lesnému úradu a organizácii ochrany prírody

42. Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej zveri je poľovník povinný:

 • oznámiť bezodkladne poľovníckemu hospodárovi

43. Husi a kačice možno loviť aj na ťahu:

 • najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich troch strelcov

44. Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri:

 • vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri, a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu, aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie

45. Ulovenie zveri je poľovník povinný:

 • oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe osobe najneskôr do 24 hodín po ulovení, ak zákon o poľovníctve neustanovuje inak

46. Po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej:

 • riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku

47. Spoločnou poľovačkou sa rozumie:

 • poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov

48. Spoločná poľovačka sa:

 • začína nástupom účastníkov poľovačky a končí sa oznámením užívateľa poľovného revíru o ukončení spoločnej poľovačky pri záverečnom nástupe

49. Na tej istej ploche možno loviť:

 • zajace a jarabice raz do roka, bažanty najviac tri razy do roka

50. Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné:

 • na prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes

51. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný:

 • na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes

52. Na spoločnej poľovačke na inú zver, ako určil vedúci poľovačky je:

 • zakázané strieľať

53. Na spoločnej poľovačke na pernatú zver na zemi a na vode:

 • je zakázané strieľať pernatú zver ,okrem poranenej zveri

54. Na spoločnej poľovačke pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keď zaznel dohovorený signál, ktorý takúto streľbu zakazuje:

 • je zakázané strieľať

55. Strieľať na zver po signály, ktorý oznamuje ukončenie pohonu:

 • je zakázané

56. Ktorú z uvedených povinností nemá podľa zákona o poľovníctve vedúci spoločnej poľovačky:

 • zabezpečiť pred spoločnou poľovačkou označenie stanovíšť strelcov

57. Ktorú z uvedených povinností nemá podľa zákona o poľovníctve vedúci spoločnej poľovačky?

 • overiť funkčnosť poľovných zbraní účastníkov spoločnej poľovačky

58. Ktoré z uvedených povinností nemá podľa zákona o poľovníctve účastník spoločnej poľovačky?

 • sledovať stavy zveri v revíri

59. Ktoré z uvedených povinností nemá na spoločnej poľovačke podľa zákona o poľovníctve účastník spoločnej poľovačky?

 • sledovať stav poľovníckych zariadení v poľovnom revíri

60. Vnadiskom je podľa zákona o poľovníctve:

 • miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať zver

61. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť iba:

 • diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený

62. Diviačiu zver na vnadisku možno loviť:

 • iba mimo obdobia núdze

63. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby:

 • ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup

64. Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada:

 • musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom

65. Na vnadenie diviačej zveri možno použiť jadrové krmivo, ktoré sa:

 • zapracuje do pôdy, alebo prikryje brvnami alebo vloží do technického zariadenia

66. Vnadiská možno zriaďovať:

 • len v poľovnom revíri, v ktorom je plánovaný chov a lov tejto zveri, najviac jedno vnadisko na 300 ha poľovnej plochy

67. Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou a strelivom:

 • podľa zákona o zbraniach a strelive a zákona o poľovníctve tak, aby neohrozil svoj život, zdravie a majetok, ako aj život, zdravie a majetok iných osôb

68. Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám:

 • ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok

69. Zakázané je strieľať alebo mieriť:

 • v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, zdravia osôb alebo majetku

70. Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný:

 • uviesť v knihe návštev presné miesto a čas, kde a dokedy bude na zver čakať a pri pohybe v poľovnom revíri v noci je poľovník povinný si svietiť

71. Zbraň na poľovné účely možno nabiť:

 • až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po začatí pohonu

72. Zbraň na poľovné účely je poľovník povinný nabíjať a vybíjať zásadne tak, že:

 • hlaveň smeruje k zemi a opakovacie a samonabíjacie zbrane je poľovník povinný nabíjať a vybíjať hlavňou smerom dohora

73. Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik, je povolené napináčik natiahnuť:

 • až bezprostredne pred výstrelom a ak poľovník po natiahnutí napináčika nestrieľa, je povinný jeho natiahnutie ihneď zrušiť

74. Kedy nie je poľovník povinný vybiť zbraň?

 • pri signáli „do kruhu nestrieľať“

75. Kedy nie je poľovník povinný vybiť zbraň?

 • po zaujatí stanovišťa na spoločnej poľovačke

76. Kedy nie je poľovník povinný vybiť zbraň?

 • po signáli „začiatok činnosti“

77. Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia na lov je možný iba:

 • so súhlasom a za podmienok, ktoré určí užívateľ tohto poľovného revíru

78. Poľovník je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru, je povinný:

 • pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru, v sledovaní a dohľadávaní zveri s poľovnou zbraňou môže pokračovať len za účasti tohto poľovníckeho hospodára alebo ním poverenej osoby

79. Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na dohľadávanie:

 • poľovne upotrebiteľného psa

80. Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných plochách, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí:

 • užívateľovi najbližšieho poľovného revíru

81. Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky:

 • usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru

82. Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy strelec alebo sprievodca nie je povinný:

 • oznámiť ulovenie zveri ihneď poľovníckemu hospodárovi

83. Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou:

 • nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť

84. Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravovať iba:

 • so založenou značkou

85. Na ďalšiu prepravu raticovej zveri a veľkej šelmy vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba:

 • lístok o pôvode ulovenej zveri

86. Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky:

 • poľovníckemu hospodárovi najneskôr do 5 dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri

87. Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva:

 • poľovnícky hospodár

88. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť:

 • poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému lesnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel

89. Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú:

 • orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, poľovnícka stráž a Policajný zbor

90. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • lov lukom vo zverniciach

91. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • lov pomocou nezávadnej mäsitej návnady

92. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je :

     • lov zveri vábením

93. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • lov vábením

94. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • lov šeliem v noci ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci, a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky

95. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • loviť na vnadisku diviačiu zver a šelmy

96. Zakázaným spôsobom lovu zveri nie je:

 • loviť zver pomocou umelých atráp zveri

97. Loviť zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe slnka až do jednej hodiny pred východom slnka:

 • je zakázané okrem medveďa

98. Lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je povolený:

 • cez deň a v noci, ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci, a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky

99. Loviť raticovú zver okrem diviačej zveri a lovu poľovnými dravcami inak ako individuálnym spôsobom je:

 • zakázané

100. Loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru:

 • je zakázané

101. Loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel:

 • je zakázané

102. Ktorý spôsob lovu je povolený?:

 • lov za použitia umelých atráp zveri

103. Ktorý spôsob lovu je povolený?:

 • lov pomocou pernatých dravcov

104. Čo nie je zakázané zákonom o poľovníctve?:

 • loviť zver postriežkou

105. Čo nie je zakázané zákonom o poľovníctve?:

 • loviť líšky brlohovaním v čase núdze

106. Čo nie je zakázané podľa zákona o poľovníctve?

 • budovať poľovnícke zariadenia a zriaďovať poľovnícke chodníky

107. Čo patrí poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver?

 • poľovnícke právo, ktorým sa na účely zákona o poľovníctve považuje poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitným predpisom

108. Poľovnícku trofej možno odňať:

 • v rozhodnutí vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní

109. Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria:

 • užívateľovi poľovného revíru

110. Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia je:

 • bez súhlasu užívateľa poľovného revíru zakázané

111. Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia je:

 • bez súhlasu užívateľa poľovného revíru zakázané

112. Lov raticovej zveri vo zvernici ( na ktorej chov zvernica slúži) možno vykonávať aj:

 • od 1. januára do 31. januára

113. Okrem stanovenej doby lovu možno loviť aj ten deň:

 • ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň

114. Doba lovu hrdličky poľnej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

115. Doba lovu husy malej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

116. Doba lovu husy siatinnej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

117. Doba lovu kačice lyžičiarky je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

118. Doba lovu kačice divej je stanovená takto:

 • septembra do 31. januára

119. Doba lovu kačice hvízdavej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

120. Doba lovu kačice chrapkavej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

121. Doba lovu kačice chripľavej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

122. Doba lovu kačice chrapľavej je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

123. Doba lovu krkavca čierneho je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

124. Doba lovu tetrova holniaka je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

125. Doba lovu tetrova hlucháňa je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

126. Doba lovu kormorána veľkého je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

127. Doba lovu škorca lesklého je stanovená takto:

 • nepatrí medzi zver, je celoročne chránený druh

128. Doba lovu kuny skalnej je stanovená takto:

 • od 1. septembra do konca februára

129. Doba lovu bobra vodného je stanovená takto:

 • nie je stanovená, je celoročne chránený druh

130. Ktorý právny predpis upravuje v SR poľovníctvo?

 • zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve

131. Ktorý vykonávací právny predpis upravuje v SR poľovníctvo?

 • vyhláška č. 344/2009 Z. z.

132. Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve sa nevzťahuje na:

 • na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá

133. V zmysle zákona o poľovníctve časom núdze sa rozumie obdobie od:

 • od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka

134. Pod pojmom chovateľský celok sa rozumie:

 • časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného obvodného lesného úradu

135. Pod pojmom chov zveri sa rozumie:

 • odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije

136. Pod pojmom „kniha návštev poľovného revíru“ sa rozumie:

 • kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného revíru

137. Pod pojmom „lov zveri“ sa rozumie:

 • získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,

138. Pod pojmom „nepoľovná plocha“ sa rozumie:

 • zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha, diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia obvodného lesného úradu

139. Pod pojmom „normovaný kmeňový stav zveri“ sa rozumie:

 • počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede určený obvodným lesným úradom

140. Pod pojmom „poľovne upotrebiteľný psom“ sa rozumie:

 • Pod pojmom „poľovne upotrebiteľný psom“ sa rozumie:

141. Pod pojmom „ poľovnícka trofej“ sa rozumie:

 • rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného a psíka medvedikovitého

142. Pod pojmom „poľovnícke hospodárenie“ sa rozumie:

 • súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode

143. Pod pojmom „poľovnícke zariadenie“ sa rozumie:

 • objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu a uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri

144. Pod pojmom „poľovníctvo“ sa rozumie:

 • súhrn činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia

145. Pod pojmom „ poľovná lokalita“ sa rozumie:

 • ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri

146. Pod pojmom „poľovná oblasť“ sa rozumie:

 • rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa jednotných kritérií a zásad schválených poradným zborom

147. Pod pojmom „poľovný pozemok“ sa rozumie:

 • každá plocha, ktorá nespĺňa podmienky nepoľovnej plochy

148. Pod pojmom „poľovný revír“ sa rozumie:

 • poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva

149. V zmysle platnej poľovníckej legislatívy za poľovný revír sa považuje aj:

 • samostatná zvernica a samostatná bažantnica

150. V zmysle platnej poľovníckej legislatívy za poľovný revír sa považuje aj:

 • samostatná bažantnica

151. V zmysle platnej poľovníckej legislatívy za poľovný revír sa považuje aj:

 • samostatná zvernica

152. Pod pojmom „právo a výkon poľovníctva“ sa rozumie:

 • súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty

153. Pod pojmom „samostatný poľovný revír“ sa rozumie:

 • poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby

154. Pod pojmom „spoločný poľovný revír“ sa rozumie:

 • poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov

155. Pod pojmom „súvislé poľovné pozemky“ sa rozumie:

 • poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami

156. Pod pojmom „ vlastníci spoločného poľovného revíru“ sa rozumie:

 • všetci majitelia poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír

157. Pod pojmom „vlastník poľovného revíru“ sa rozumie:

 • majiteľ, z ktorého pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír

158. Pod pojmom „užívanie poľovného revíru“ sa rozumie:

 • výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri

159. Pod pojmom „užívateľ poľovného revíru“ sa rozumie:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri

160. Pod pojmom „užívateľ poľovných pozemkov“ sa rozumie:

 • osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky

161. Pod pojmom „zver“ sa rozumie:

 • populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v zákone o poľovníctve

162. Aká je minimálna výmera poľovného revíru v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a v poľovných oblastiach s chovom srnčej zveri?

 • 1 000 ha

163. Aká je minimálna výmera poľovného revíru v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri?

 • 2 000 ha

164. Na zaokrúhlenie hraníc navrhovaného poľovného revíru môže obvodný lesný úrad pričleniť:

 • najviac 1/3 výmery navrhovaného poľovného revíru

165. Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže podať:

 • vlastník alebo vlastníci poľovného pozemku

166. Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada na:

 • primerané zdroje prirodzenej potravy a vody

167. Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada na:

 • zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja

168. Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada na:

 • vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj

169. Na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov práva vlastníka:

 • zastupuje orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov

170. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zvoláva:

 • najmenej jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov

171. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov je uznášania schopné, ak je prítomná:

 • najmenej dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov poľovných pozemkov počítaný podľa výmery poľovných pozemkov z ktorých má byť revír uznaný

172. Priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov sa:

 • osvedčuje notárskou zápisnicou

173. Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov zvolí z vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí žiadajú o uznanie poľovného revíru, najmenej:

 • troch splnomocnencov

174. O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhoduje:

 • vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru

175. Vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru poľovný revír:

 • môžu užívať sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie alebo jeho užívanie môžu postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru

176. Poľovný revír rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania:

 • nie je možné

177. Užívanie poľovného revíru možno postúpiť:

 • zmluvou o užívaní poľovného revíru

178. Zmluva, ktorú uzatvára užívateľ poľovného revíru s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru sa uzatvára:

 • na desať rokov odo dňa jej podpisu

179. Ak sa vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnú užívať spoločný poľovný revír sami alebo prostredníctvom nimi založenej poľovníckej organizácie, dohodnú si podmienky užívania spoločného poľovného revíru:

 • písomne osobitnou zmluvou vlastníkov

180. Osobitnú zmluvu vlastníkov o podmienkach užívania poľovného revíru vlastníci predložia na evidenciu na:

 • obvodný lesný úrad

181. Vlastník samostatného poľovného revíru oznamuje užívanie poľovného revíru na evidenciu na:

 • obvodný lesný úrad

182. Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou o užívaní poľovného revíru:

 • fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru

183. Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou o užívaní poľovného revíru:

 • poľovníckej organizácii podľa § 32

184. Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou o užívaní poľovného revíru:

 • fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru alebo na časti bažantnice (§ 7 ods. 2), alebo zvernice (§ 6 ods. 1)

185. Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou o užívaní poľovného revíru:

 • právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva

186. Užívateľ poľovného revíru, ktorému bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou:

 • nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti

187. Obvodný lesný úrad rozhodnutím poverí poľovnícku organizáciu vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do:

 • 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru nepredložia zmluvu alebo zmluvu vlastníkov a nenavrhnú poľovníckeho hospodára

188. Budúci užívateľ poľovného revíru uzatvára zmluvu o užívaní:

 • s vlastníkom poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru

189. Náhrada za užívanie poľovného revíru sa stanovuje:

 • dohodou, resp. v prípade ak sa nedohodnú podľa sadzobníka k zákonu č. 274/2009 Z. z.

190. Náhrada za užívanie poľovného revíru, v ktorom výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje dve tretiny celkovej výmery poľovného revíru, sa určí:

 • obchodnou verejnou súťažou

191. Evidenciu zmluvy o užívaní poľovného revíru vykoná:

 • obvodný lesný úrad

192. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená

193. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • zánikom poľovného revíru

194. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • zánikom osoby (§ 13)

195. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • dohodou zmluvných strán

196. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • rozhodnutím súdu

197. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • výpoveďou zo strany vlastníkov spoločného poľovného revíru schválenou podľa § 5 alebo užívateľa poľovného revíru z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy

198. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • ukončením členstva užívateľa poľovného revíru v komore

199. Zmluva o užívaní poľovného revíru zaniká:

 • rozhodnutím orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri neplnení povinností podľa § 26 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov

200. Zánik zmluvy o užívaní poľovného revíru je vlastník poľovného revíru povinný nahlásiť príslušnému obvodnému lesnému úradu:

 • do piatich pracovných dní odo dňa jej zániku

201. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania

202. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovnej stráže

203. Člen poľovníckej stráže je oprávnený usmrcovať psa v poľovnom revíri:

 • len v súlade s podmienkami stanovenými zákonom o poľovníctve

204. Pri oprávnenom usmrtení psa v poľovnom revíri musia byť splnené tieto podmienky:

 • pes musí byť vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo ak ide o psa , ktorý hľadá alebo prenasleduje zver , alebo sa k nej plazí, to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa

205. Člen poľovníckej stráže je oprávnený usmrcovať mačku domácu túlajúcu sa v poľovnom revíri:

 • ak je vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu, alebo ak ju vo vzdialenosti menej ako 200 m pristihne pri prenasledovaní alebo usmrcovaní zveri

206. Oprávnenie (bez povolenky na lov) na usmrtenie psa alebo mačky domácej v poľovnom revíri poľovnícka stráž:

 • nemôže preniesť na iných držiteľov poľovných lístkov

207. Oprávnenie na usmrtenie psa alebo mačky domácej v poľovnom revíri:

 • môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť na iných držiteľov poľovných lístkov

208. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • odovzdať bezodkladne policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj

209. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi

210. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami

211. Donucovacie prostriedky ako sú slzotvorné prostriedky, paralyzujúce prostriedky, obušok a putá zabezpečuje pre poľovnícku stráž:

 • užívateľ poľovného revíru

212. putá je oprávnený použiť člen poľovnej stráže na:

 • spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osoby, ktorá vystúpila na jej podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve aby od takéhoto konania upustila, na vzájomné pripútanie osôb

213. Varovný výstrel člen poľovnej stráže:

 • je oprávnený použiť za podmienok stanovených zákonom o poľovníctve,

214. Je člen poľovníckej stráže oprávnený zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku?

 • áno, ak je podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri alebo, že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo zhody parožia

215. Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže:

 • je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony

216. Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť:

 • chmaty a chvaty, ostatné donucovacie prostriedky je oprávnený použiť len vtedy, ak útok takejto osoby bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nie je možné odvrátiť

217. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených zákonom o poľovníctve

218. Člen poľovníckej stráže je povinný:

 • oznamovať bezodkladné zistené porušovanie predpisov podľa; povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, obvodnému lesnému úradu, komore a užívateľovi poľovného revíru

219. Člen poľovníckej stráže môže pri plnený úloh použiť:

 • hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky, obušok, putá a varovný výstrel

220. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma:

 • obvodná poľovnícka komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt

221. Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR, krajský lesný úrad, obvodný lesný úrad

222. Štátnu správu na úseku poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva :

 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

223. Ústredným orgánom štátnej správy poľovníctva je:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

224. Poľovníctvo na území Slovenskej republiky riadi:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

225. Krajské lesné úrady a obvodné lesné úrady vo veciach poľovníctva riadi a usmerňuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

226. Pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni Slovenskú republiku zastupuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

227. Zámerné rozširovanie druhov a poddruhov zveri, ktoré nie sú uvedené v zákone o poľovníctve, na územie Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

228. Dovážať a vyvážať živú zver, vajcia, embryá a spermie povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

229. Dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri povoľuje :

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

230. Vypustenie nepôvodného druhu živočícha po dohode s ministerstvom životného prostredia povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

231. Súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových lokalít vo voľnej prírode dáva:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

232. Lov zveri v čase jej ochrany povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

233. Ročnú kvótu lovu vlka dravého určuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

234. Výnimky na lov pernatej zveri s dobou lovu, vlka dravého a šakala zlatého v čase ochrany ich lov povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

235. Výnimky zo zakázaných spôsobov lovu povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

236. Iné spôsoby lovu povoľuje:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

237. Štátny dozor v poľovníctve vykonáva:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

238. Poradný zbor a schvaľuje jeho štatút zriaďuje:

 • krajský lesný úrad

239. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov schvaľuje:

 • krajský lesný úrad

240. O uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

241. O vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

242. O poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

243. O zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

244. O nariadení prikrmovania rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

245. O zabezpečení plnení plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch rozhoduje :

 • obvodný lesný úrad

246. O povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch rozhoduje:

 • obvodný lesný úrad

247. Priestupky podľa zákona o poľovníctve a ukladanie pokút za správne delikty podľa zákona o poľovníctve prejednáva:

 • obvodný lesný úrad

248. Poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite zaraďuje:

 • obvodný lesný úrad

249. Zmluvu o využívaní poľovného revíru eviduje a register zmlúv vedie:

 • obvodný lesný úrad

250. Zmluvu vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy podľa eviduje:

 • obvodný lesný úrad

251. Chovateľskú radu a schvaľuje štatút chovateľskej rady zriaďuje:

 • obvodný lesný úrad

252. Poľovníckeho hospodára vymenúva a odvoláva:

 • obvodný lesný úrad

253. Súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru vydáva:

 • obvodný lesný úrad

254. Skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže vykonáva:

 • obvodný lesný úrad

255. Členov poľovníckej stráže vymenúva:

 • obvodný lesný úrad

256. Výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia schvaľuje:

 • obvodný lesný úrad

257. Ročné plány poľovníckeho hospodárenia schvaľuje:

 • obvodný lesný úrad

258. Schválené plány poľovníckeho hospodárenia kontroluje a mení:

 • obvodný lesný úrad

259. Užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri povoľuje:

 • obvodný lesný úrad

260. V čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov) povoľuje:

 • obvodný lesný úrad

261. Plán spoločných poľovačiek na malú zver schvaľuje:

 • obvodný lesný úrad

262. Plán spoločných poľovačiek na a diviačiu zver schvaľuje:

 • obvodný lesný úrad

263. Zmenu schváleného termínu konania spoločných poľovačiek schvaľuje:

 • obvodný lesný úrad

264. Výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého povoľuje:

 • obvodný lesný úrad

265. Štátny dozor v poľovníctve je:

 • oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a rozhodnutia vydané na jeho základe

266. Štátny dozor v lesoch patriacich do vojenských obvodov vykonáva:

 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

267. Skúšky uchádzačov o poľovný lístok vykonáva:

 • Slovenská poľovnícka komora

268. Prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva menuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

269. Odbornú prípravu na poľovnícke skúšky organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

270. Poľovné lístky vydáva:

 • Slovenská poľovnícka komora

271. Platnosť poľovných lístkov predlžuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

272. Poľovné lístky odníma:

 • Slovenská poľovnícka komora

273. Streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

274. Praktické skúšky zo strelectva organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

275. Kontrolné streľby členov komory organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

276. Poľovnícku kynológiu organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

277. Sokoliarstvo organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

278. Dodržiavanie predpisov na úseku kynológie kontroluje:

 • Slovenská poľovnícka komora

279. Chovateľské prehliadky organizuje a vykonáva:

 • Slovenská poľovnícka komora

280. Odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií organizuje:

 • Slovenská poľovnícka komora

281. Centrálny register poľovníckych organizácií vedie:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR

282. Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode možno len s povolením:

 • Ministerstva pôdohospodárstva SR a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody

283. Držať a chovať zver v zajatí:

 • sa zakazuje

284. Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len:

 • užívateľ poľovného revíru

285. Trestný čin je:

 • protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone a v zákone o poľovníctve

286. Za trestný čin sa považuje:

 • prečin a zločin

287. Trestná zodpovednosť je od veku osoby:

 • štrnásť rokov

288. Trestný čin je spáchaný so zbraňou ak:

 • páchateľ, alebo niektorý so spolupáchateľov s jeho vedomím použije zbraň na útok, na prekonanie, alebo zamedzenie odporu, alebo ju má na taký účel pri sebe, to isté platí aj pre napodobeninu zbrane

289. Krajnou núdzou je:

 • čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému trestným poriadkom

290. Nutnou obranou je:

 • čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci, alebo trvajúci útok na záujem chránený trestným zákonom

291. Za oprávnené použitie zbrane sa považuje:

 • použitie zbrane v súlade s trestným zákonom

292. Páchateľom trestného činu je:

 • fyzická osoba, ktorá spáchala trestný čin sama

293. Trestný čin pytliactva je definovaný ako:

 • neoprávnené zasiahnutie do výkonu práva poľovníctva, alebo výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia niekto loví zver, alebo ryby, alebo loví zver, alebo ryby v čase ich ochrany, alebo zakázaným spôsobom, alebo ukryje, prechováva, alebo na seba, alebo na iného prevedie zver, alebo ryby neoprávnene ulovené, alebo nájdené

294. Každý, kto sa nachádza v poľovníckom revíri so zbraňou na lov zveri, musí mať pri sebe:

 • poľovný lístok, povolenie na lov zveri, zbrojný preukaz a preukaz zbrane

295. Ochranou poľovníctva sa rozumie:

 • ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu zveri

296. Poškodzovať, alebo ničiť poľovnícke zariadenia:

 • je zakázané

297. Voľný pohyb mačiek v poľovnom revíri je možný:

 • vo vzdialenosti 200m od najbližšieho obývaného domu

298. Vyvážať močovku:

 • môže vlastník, alebo správca poľovného pozemku na poľovné pozemky mimo remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov

299. Vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská:

 • je zakázané

300. Nájdenú trofej z uhynutej zveri:

 • si možno privlastniť na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru, alebo s jeho súhlasom

301. Loviť zver poľovnými dravcami:

 • možno s povolením na lov zveri a s platným poľovným lístkom

302. Voľný pohyb zveri z farmovýh chovov:

 • je okrem zverníc zakázaný

303. Plašiť zver:

 • možno len pri vykonávaní opatrení na zakázanie vzniku škôd spôsobených zverou, alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu, alebo pri bežnom obhospodarovaní poľovného pozemku inak je táto činnosť zakázaná

304. Obmedzenie, alebo zákaz vstupu do poľovného revíru, alebo jeho častí vydáva:

 • obec všeobecne záväzným nariadením na základe žiadosti užívateľa poľovného revíru a odporúčania obvodného lesného úradu a to v čase hniezdenia, kladenia mláďat, alebo z dôvodu ich ochrany

305. Do zvernice, alebo bažantnice:

 • môže vlastník poľovného pozemku vstupovať bez obmedzenia

306. Vykonávanie prác v noci, kosenie krmovísk a použitie chemických prípravkov škodlivých pre zver je užívateľ poľovného pozemku povinný oznámiť užívateľovi poľovného revíru:

 • aspoň tri dni vopred

307. Používanie plašičov zveri pri kosení trvalých trávnatých porastov, obilnín a krmovín:

 • je povinné

308. Užívateľ poľovného pozemku:

 • je povinný dohodnúť s užívateľom poľovného revíru v zmluve o užívaní poľovného revíru aj spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri

309. Obmedzenia, alebo zákazy vydané obcou:

 • je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách