Otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva

Kategória otázok M1: Poľovnícka osveta

Kategória otázok: M1: Poľovnícka osveta

V dokumente nájdeme otázky so správnymi odpoveďami

 1. Čo je poľovníckou trofejou zo zajaca?

  • fúzy

 1. Pred otvorením spoločnej poľovačky som povinný predložiť poľovný lístok:

  • na vyzvanie vedúceho poľovačky

 1. Všetci účastníci spoločnej poľovačky sú povinní rešpektovať pokyny a povely:

  • vedúceho poľovačky

 1. Alkoholické nápoje je možné používať pri poľovačke

  • nikdy

 1. Správny názov prvého jelenieho parožia je:

  • ihličiak

 1. Správny názov samca diviaka lesného je:

  • kanec

 1. Zálomok, tzv. posledný hryz, ktorý vsunie lovec lícom hore a ulomeným koncom do papule zveri sa používa u:

  • všetkých druhov raticovej zveri samčieho i samičieho pohlavia

 1. Chvost u diviaka sa v poľovníckej reči nazýva:

  • pierko

 1. Jednotná poľovnícka organizácia Československá myslivecká jednota (ČSMJ) bola založená:

  • 1923

 1. Kto zodpovedá za dodržanie hygienických a veterinárnych požiadaviek od ulovenia zveri do spracovania alebo dodania odberateľovi:

  • užívateľ poľovného revíru

 1. Chovateľské prehliadky slúžia:

  • k posúdeniu chovnej hodnoty a správnosti odstrelu

 1. Prvá medzinárodná výstava trofejí sa konala:

  • v Berlíne, 1937

 1. Pri preparácii lebiek trofejovej zveri je nasledujúci postup:

  • odkrvenie, varenie, odmastenie, bielenie

 1. Rozštvrtením úlovku rozumieme:

  • stiahnutie kože a oddelenie jednotlivých časti zveriny

 1. Kvalitu zveriny zvýšime tzv. „dozrievaním“, čo znamená:

  • vychladnutie v koži vo zvislej polohe

 1. Hubertku nájdeme v srdci:

  • jelenej, danielej, srnčej a diviačej zveri

 1. Paletky majú:

  • len sluka

 1. Na výrade sa zver ukladá v poradí:

  • podľa veľkosti a v poradí srstnatá a pernatá

 1. Posledný hryz je:

  • posledná pocta ulovenej zveri – vetvička (zálomok) do papule

 1. Za ulovenie raticovej zveri a šeliem strelec dostane:

  • zálomok

 1. Poľovnícke právo je:

  • staré právo lovca na jedlé vnútornosti ulovenej zveri

 1. Čo je to poľovnícka výstroj:

  • poľovnícke oblečenie a ostatné poľovníkove potreby okrem zbrane

 1. Aký je rozdiel medzi výradom a zoradením zveri?

  • výrad sa robí po skončení poľovačky a zoradenie zveri po každom pohone

 1. Poľovnícku evidenciu a štatistiku za poľovný revír vedie a spracováva:

  • poľovnícky hospodár

 1. Kto schvaľuje plány chovu a lovu I. a II. a aká je ich záväznosť?

  • obvodný lesný úrad a plány sú záväzné

 1. Prvá celoslovenská poľovnícka organizácia (LOS – Lovecký ochranný spolok) vznikol v roku a zakladateľom bol:

  • 1920 generál MUDr. J. Červíček

 1. Ďurišov zákon č. 225/47 Zb. znamenal:

  • zľudovenie poľovníctva, poľovný revír si mohla prenajať len poľovnícka spoločnosť nie jednotlivec

 1. Zákon č. 23/1962 Zb. :

  • právo poľovníctva oddelil od vlastníctva pozemkov a prisúdil ho socialistickým organizáciám

 1. Slovenský poľovnícky zväz vznikol na základe:

  • ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o federatívnom usporiadaní Československa

 1. Čo je to poľovnícka reč?

  • reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou

 1. Aké funkcie plní poľovníctvo?

  • ochranársku, ekologickú, kultúrnu, rekreačnú, produkčnú, komerčnú

 1. Aký je význam poľovníctva v medzinárodnom merítku?

  • poplatkový odstrel zveri, odchyt a export živej zveri

 1. Partnerom poľovníkov na úseku ochrany prírody je od roku:

  • 1981 Ústredie ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši

 1. Pre poľovníctvo je veľmi dôležitý zákon č. 543/2004 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Životné prostredie definuje ako:

  • súhrn všetkých prírodných i umelých zložiek prostredia, ktoré nás obklopujú

 1. Medzi prírodné zložky životného prostredia patria:

  • pôdny substrát, voda, vzduch, rastliny, živočíchy

 1. Medzi umelé zložky životného prostredia patria:

  • všetko, čo vytvoril človek

 1. Zvláštnou zložkou životného prostredia je sociálna zložka – ide o vzťahy napr.:

  • človek – príroda, životné prostredie (spoločenstvo) poľovnej zveri

 1. Poľovnícka morálka je:

  • súhrn zásad upravujúci vzťah poľovníka k spoločnosti i medzi poľovníkmi navzájom

 1. Poľovnícke povely, signály a fanfáry sú:

  • pomôcka na udržanie poriadku a správneho vedenia poľovačiek

 1. Pri otváraní veľkých poľovačiek sa používajú:

  • lesné rohy

 1. Lesničiar nosí lesnicu na primerane dlhom remienku na:

  • pravej strane prevesenú cez pravé plece s nátrubkom hore, aby ju mohol použiť kedykoľvek

 1. Úctu k ulovenej raticovej zveri vzdávame:

  • zálomkom tzv. posledným hryzom

 1. Pasovanie za lovca sa robí:

  • ak ide o prvú ulovenú zver poľovníka, spravidla pri každom druhu

 1. Poľovníctvo dáva prednosť:

  • ochranárskym a ekologickým požiadavkám

 1. Životné prostredie zveri je potrebné:

  • chrániť, zveľaďovať a zachovávať v optimálnom stave

 1. Vysoká úroveň poľovníctva našla svoj odraz:

  • v odbornej literatúre

 1. Poľovníci by mali študovať odbornú literatúru pre:

  • získavanie poznatkov a následne ich prenášať do praxe

 1. Medzi odbornú literatúru patria:

  • Základy poľovníctva, Poľovníctvo 1. a 2., poľovnícke časopisy

 1. Práca s mládežou má význam pre:

  • vedenie detí od malička k láske k prírode a k poľovnej zveri

 1. Zálomok sa vždy:

  • odlomí

 1. Účelový zálomok slúži na:

  • označenie miesta, kde stál strelec alebo zver

 1. Smerový zálomok sa používa na:

  • označenie smeru, ktorým zver unikla

 1. CIC je:

  • Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 1. CIC je:

  • nevládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať všeobecné záujmy poľovníctva v súlade s ochranou prírody

 1. CIC vznikla v:

  • Paríži v roku 1930

 1. Generálne zhromaždenie CIC sa schádza:

  • každý rok

 1. Predsedníctvo sa volí na:

  • tri roky

 1. FACE je:

  • Federácia poľovníckych zväzov európskej únie

 1. FACE je:

  • mimovládna nezisková organizácia

 1. FACE spolupracuje s:

  • inštitúciami EÚ, Rady Európy a medzinárodnými ochranárskymi organizáciami

 1. Cieľom FACE je:

  • presadzovať spoločné záujmy členských organizácií, podporovať poľovníctvo v súlade so zásadou rozumného a trvalo udržateľného rozvoja a využívania zveri ako obnoviteľného zdroja

 1. Vzdanie poslednej úcty k ulovenej zveri je:

  • prejavom úcty k nej

 1. Pocta ulovenej veľkej zveri sa dáva:

  • obnaženou hlavou, zálomkom a posledným hryzom

 1. Ulovená zver sa ukladá na výrade:

  • na pravý bok

 1. Poľovníctvo sa musí rozvíjať v súlade s:

  • celospoločenskými záujmami a koordinovať s poľnohospodárstvom, lesníctvom a ochranou prírody

 1. Československý myslivecký zväz vznikol:

  • v Prahe v roku 1961

 1. Zväz loveckých ochranných spolkov vznikol:

  • po rozbití Československa v roku 1939 v Bratislave

 1. Ktoré funkcie plní poľovníctvo?

  • produkčnú, spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu

 1. Pasovací list sa dáva poľovníkovi, ktorý:

  • ulovil svoju prvú zver

 1. Prvým slovenským poľovníckym časopisom bol:

  • Nimrod (1923-1932) a vychádzal v Prešove

 1. Časopis Poľovnícky obzor vychádzal od roku:

  • 1946

 1. Časopis Poľovníctvo a rybárstvo vychádza od roku:

  • 1958

 1. Časopis Hubertlov vychádza od roku:

  • 1997

 1. Časopis Naše poľovníctvo vychádza od roku:

  • 2002

 1. Úlohou osvetovej komisie je:

  • kultúrne a výchovne pôsobiť na poľovníkov i na poľovnícku verejnosť

 1. Prvý poľovnícky zákon z r. 1873 konštatoval, že minim. výmeru revíru musí byť:

  • 100 jutár

 1. Poľovnícka trofej je:

  • upravená časť úlovku, prípadne celý úlovok (preparát)

 1. Za trofej sa považujú parohy:

  • jeleňa, daniela, srnca

 1. Poľovnícka kronika je:

  • svedectvom doby, dôležitých udalostí, o zvyklostiach, osobách, jubileách

 1. Myšlienka založenia CIC vznikla:

  • v roku 1928 v Nových Zámkoch

 1. Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie I. stupňa po:

  • 10 rokoch aktívnej práce

 1. Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie II. stupňa po:

  • 15 rokoch aktívnej práce

 1. Za zásluhy o poľovníctvo sa udeľuje vyznamenanie III. stupňa po:

  • 20 rokoch aktívnej práce

 1. Vyznamenanie Zlatý kamzík sa udeľuje za:

  • mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva, vedeckú a umeleckú prácu

 1. Medaila Svätého Huberta sa udeľuje:

  • osobám, alebo organizáciám, ktoré reprezentujú našu poľovnícku kultúru

 1. Poľovníckou latinou rozumieme:

  • veselé, často zveličené i vymyslené poľovnícke zážitky

 1. Medzi faktory životného prostredia patria:

  • teplota, svetlo, vlhkosť

 1. O vlastnostiach poľovníka i o požiadavkách na jeho profil hovorí:

  • Poľovnícky poriadok

 1. Komisia pre výstavy a hodnotenie trofejí vypracovala v roku 1937 metódu CIC pre:

  • všetky druhy poľovnej zveri

 1. Zver na výradisku smeruje chrbtami:

  • k čelu výradiska

 1. Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na diviačiu zver sa kladie do vyrovnaných radov v poradí:

  • vlk, šakal, diviak, líška,

 1. Zver na výradisku po ukončení spoločnej poľovačky na malú zver sa kladie do vyrovnaných radov v poradí:

  • zajac, bažant, líška, kuna, straka

 1. Medzi autorov poľovníckej beletrie patria:

  • Rudo Móric, Milan Rajský, Ľudo Zelienka, Štefan Terén, Ján Ďuračinský

 1. Pasovanie za poľovníka sa vykonáva po:

  • úspešnom vykonaní skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok

 1. Na poľovníckej výstave sa:

  • vystavujú väčšinou najlepšie trofeje

 1. Chránená poľovná oblasť je:

  • poľovný revír spravovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a platia preň osobitné predpisy a podmienky

 1. Chránené územie je:

  • územie, ktoré je významné vzhľadom na svoje prírodné bohatstvo

 1. Rezervácia pre zver je:

  • územie, na ktorom sa sleduje ochrana a záchrana určitého druhu zveri

 1. Medzi kultúrnu hodnotu poľovníctva zaraďujeme:

  • poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície

 1. Ak ide o organizáciu poľovačky, vedenie pohonov, stavy zvere, zvyky,tradície, obyčaje, hosť môže:

  • zásadne nekritizuje spôsob vedenia poľovačky, ani poľovný revír či stavy zvere. Vedúcemu poľovačky oznámi len hrubé porušenia pri zaobchádzaní so zbraňou

 1. Účasť na poľovačke bez platného pozvania je podľa poľovníckych zvykov a tradícií:

  • hrubým priestupkom proti tradíciám a zvyklostiam v poľovníctve

 1. Poľovník prichádza na spoločnú poľovačku pred jej konaním:

  • zásadne včas, t. j. pred stanovenou hodinou poľovačky

 1. Poľovnícky hosť sa po príchode na miesto zrazu spoločnej poľovačky ohlási v prvom rade:

  • z hľadiska funkcie najvyššie postavenému prítomnému funkcionárovi

 1. Poľovník sa po príchode na miesto zrazu poľovačky a po ohlásení pozdraví:

  • so všetkými účastníkmi spoločnej poľovačky

 1. Osoba, ktorá sprevádza poľovníckeho hosťa sa môže zúčastniť lovu len s dovolením:

  • poľovníckeho hospodára (vedúceho poľovačky)

 1. Ak poľovník mal pozvanie na poľovačku a nemôže sa jej zúčastniť:

  • včas sa ospravedlní

 1. Podľa poľovníckych zvykov a tradícií používa poľovník poľovnícku reč:

  • pri všetkých poľovníckych príležitostiach

 1. Poľovnícke označenie pre mäkké bahnité miesto, v ktorom sa rada vyvaľuje diviačia zver , aby sa ochladila a zbavila parazitov sa označuje ako:

  • bahnisko

 1. Poľovnícke označenie zveri, ktorá bola usmrtená (ulovená) poľovníckou zbraňou je:

  • zver zhaslá

 1. Poľovnícke označenie pre jedlý vývrh raticovej zveri (pľúca, obličky, pečeň, srdce, jazyk, ľadviny, slezina) sa nazýva:

  • poľovnícke právo

 1. Poľovnícke právo (pľúca, obličky, pečeň, srdce, jazyk, ľadviny, slezina) patrí podľa poľovníckych tradícií:

  • tomu, kto zver vyvrhol

 1. Trofej z ulovenej zveri patrí podľa poľovníckych tradícií:

  • tomu, kto zver riadnym poľovníckym spôsobom ulovil

 1. Poľovnícky označené miesto, na ktorom sa ulovená zver po každom pohone odkladá, spočíta, predbežne ošetrí a roztriedi sa nazýva:

  • výlož

 1. Podľa poľovníckych tradícií je zver na výradisku ukladaná do radov na:

  • pravom boku a hlavami k čelu výradu

 1. Poľovnícke označenie pre vyvrhnutie pernatej zveri je:

  • vyhačkovanie

 1. Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu parohatej a rohatej zveri je:

  • koža

 1. Poľovnícke označenie pre stiahnutú kožu väčších šeliem (vlk, líška, psík medvedíkovitý) je:

  • kožka

 1. Poľovnícke označenie pre tradičné ukončenie spoločnej poľovačky, ktoré má charakter priateľského posedenia sa nazýva:

  • posledný pohon

 1. Poľovnícke označenie pre ulomenú vetvičku, ktorá sa dáva ulovenej pernatej zveri do zobáka na znak úcty je:

  • posledný zob

 1. Poľovnícke označenie pre vyberanie vnútorností z ulovenej zveri sa nazýva:

  • vyvrhovanie zveri

 1. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí má ulovenú zver vyvrhovať:

  • sám strelec

 1. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa dodržujú pravidlá, podľa ktorých úspešný strelec pri vyvrhovaní:

  • nesmie dať dolu sako (kabát) ani si vyhrnúť rukávy

 1. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí strelec pri vyvrhovaní:

  • nesmie kľačať ani prekračovať zver

 1. Poľovnícke označenie krvi u všetkej zveri je:

  • farba

 1. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok, namočený vo farbe v mieste strelu zveri, odovzdáva úspešnému strelcovi na:

  • klobúku alebo čepeli noža

 1. Podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí sa strelecký zálomok odovzdáva úspešnému strelcovi:

  • ľavou rukou s blahoželaním „Lovu zdar“ a podaním ruky

 1. Strelecký zálomok má mať podľa poľovníckych tradícií a zvyklostí:

  • tri výhonky

 1. Na ulovený kus raticovej parohovej alebo rohatej zveri sa dáva zálomok do miesta strelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:

  • parožia

 1. Na ulovený kus holej raticovej zveri sa dáva zálomok do miesta strelu s ulomenou časťou smerujúcou k zvýrazneniu:

  • materstva

 1. Strelecký zálomok strelec nosí na:

  • pravej strane klobúka

 1. K poľovníckej tradícii patrí aj dávanie zálomku zomretému poľovníkovi do hrobu. Tento zálomok sa volá:

  • smútočný

 1. Smútočné zálomky majú poľovníci pripnuté na:

  • ľavej strane chlopne kabáta, alebo na klobúku

 1. Smútočný zálomok položí, resp. hodí do jamy zvyčajne ten, kto:

  • predniesol smútočnú reč

 1. Ak dovoľujú okolnosti, pri poslednej rozlúčke s poľovníkom sa môže vystreliť aj smútočná salva – súčasná streľba najmenej:

  • troch poľovníkov

 1. Smútočný zálomok sa zhotovuje z vetvičky:

  • jedlí, alebo smrekov a previaže sa čiernou stuhou

 1. Len jeden väčší nepravidelný smútočný zálomok (cca 30 cm) previazaný čiernou stuhou sa dáva na rakvu, ak ide o pohreb:

  • v krematóriu

 1. Smútočná reč za poľovníka vychádza z:

  • reálneho hodnotenia osobnosti

 1. Strelecký zálomok úspešný strelec, ak nejde o diviačiu zver ulovenú počas splnu, nosí do:

  • večera, resp. západu slnka toho dňa, kedy jedinca ulovil

 1. V prípade úspešnej dohľadávky zvere psom, strelec jeden výhonok streleckého zálomku odovzdá:

  • do obojku psovi

 1. Ak strelec uloví zver sám bez sprievodcu (doprovodu):

  • všetky povinnosti – strelecký zálomok, posledný hryz, posledný zob, vyvrhovanie zveri urobí sám

 1. Poľovnícka trofej je:

  • upravená časť úlovku, resp. celý jedinec

 1. Na výrade sa podľa poľovníckych zvykov a obyčajou musia zúčastniť:

  • všetci, ktorí sa zúčastnili spoločnej poľovačky s výzbrojou a výstrojou

 1. Počas trúbenia lesničiarov majú účastníci poľovačky:

  • obnažené hlavy

 1. Čelo výradu je tá strana výradu, ku ktorej smerujú:

  • hlavy ulovenej zveri

 1. Pri preberaní streleckého zálomku stojí strelec pri:

  • chrbte zveri

 1. Urobiť výrad len s časťou ulovenej zveri je:

  • neprípustné

 1. Albín je zviera s:

  • dedične chýbajúcim pigmentom v pokožke, srsti, očiach a vnútorných ústrojoch

 1. Bahniť sa znamená:

  • váľať sa v bahne (u diviačej zveri)

 1. Bažantiar je:

  • odborník, ktorý sa zaoberá chovom bažantov (bažantiarstvom)

 1. Na vábenie jeleňov sa používa:

  • vábec

 1. Lesnica je:

  • poľovnícka trúbka

 1. MVDr. Pavol Poruban bol:

  • lesničiar, propagátor lesničiarstva na Slovensku,

 1. Na podujatiach SPZ používame základné poľovnícke signály, ich počet je:

  • 10

 1. Najznámejšia súťaž v hre na lesníci, vystúpenia lesničiarov a súťaž vo vábení jeleňov sa každoročne usporadúvajú:

  • na oslavách sv. Huberta vo Sv. Antone

 1. Lesný roh je:

  • štvorzvuková trúbka používaná na trúbenie poľovníckych signálov

 1. Poľovnícka kronika je:

  • kniha, do ktorej sa priebežne zapisujú udalosti v PZ, OkO SPZ, RgO SPZ, má spomienkovú funkciu, poznanie histórie poľovníctva doplnené fotografiami

 1. Posledná rozlúčka s poľovníkom je:

  • účasť poľovníkov pri smútočnom obrade: keď zomrie poľovník, zakúpi sa veniec, pripraví sa smútočná reč, zhotovia smútočné zálomky,

 1. Smútočný zálomok je:

  • jedľový, alebo smrekový nepravidelný zálomok, previazaný čiernou stuhou

 1. Výročná členská schôdza PZ je:

  • jedna zo schôdzí PZ v roku

 1. Základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou je:

  • poľovnícke združenie SPZ (SPK)

 1. Okresnú organizáciu SPZ (SPK) tvoria:

  • poľovnícke združenia (PZ) okresu

 1. Najvyšším orgánom OkO (RgO) SPZ je:

  • okresný (regionálny) snem

 1. Snem OkO (RgO) sa zvoláva:

  • každých 5 rokov

 1. Pôsobnosť snemu OkO (RgO) je:

  • v rámci okresu (regiónu)

 1. Slovenský poľovnícky zväz vykonáva svoju činnosť:

  • na celom území SR

 1. Najvyšším orgánom PZ je:

  • členská schôdza

 1. Výbor PZ sa volí na:

  • 5 rokov

 1. Najvýznamnejšie záujmové kluby pri SPZ sú:

  • kluby chovateľov jednotlivých plemien psov, Slovenský klub sokoliarov, Klub histórie slovenského poľovníctva

 1. Vyznamenania udeľované SPZ sú:

  • vyznamenania I.- III. stupňa Za zásluhy o rozvoj poľovníctva, medaily Zlatý kamzík a Medaily sv. Huberta

 1. Medzi udelením jednotlivých vyznamenaní musí uplynúť minimálne:

  • 5 rokov

 1. Medaila sv. Huberta sa udeľuje:

  • raz v roku na Hubertovských slávnostiach vo Svätom Antone

 1. Medailu Zlatý kamzík schvaľuje:

  • na návrh OkO (RgO) SPZ Prezídium SPZ

 1. LOS – Lovecký ochranný spolok pre Slovensko vznikol v roku:

  • 1920

 1. Generál MUDr. J. Červíček bol:

  • zakladateľom celoslovenskej poľovníckej organizácie LOS pre Slovensko

 1. Československá myslivecká jednota vznikla v roku:

  • 1923

 1. Zákon o poľovníctve č. 225/ 47 Zb. sa volal:

  • Ďurišov zákon

 1. Časopis Poľovnícky obzor vznikol v roku:

  • 1946

 1. Sväz poľovníckych ochranných združení na Slovensku (SPOZ) vznikol v roku:

  • 1952

 1. Zákon o poľovníctve č. 23 vznikol v roku:

  • 1962

 1. Slovenský poľovnícky zväz vznikol v roku:

  • 1969

 1. Produkty poľovníctva sú:

  • divina, poplatkový odstrel zveri, odchyt a export živej zveri, výrobky a nájmy

 1. Ekologicko – ochranárska funkcia poľovníctva spočíva v:

  • zachovaní všetkých druhov zveri a ich optimálny rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a záujmami ľudskej spoločnosti

 1. Jednou z hlavných činností každej poľovníckej organizácie SPZ je:

  • výchova nových adeptov poľovníctva, ďalšie vzdelávanie členov a šírenie poľovníckej osvety medzi nepoľovníckou verejnosťou

 1. Formy osvetovej práce v poľovníctve sú:

  • rozhovory a stretnutia s vlastníkmi pozemkov, s turistami, s mládežou, prednášky, besedy, relácie, výstavy, súťaže, konferencie, sympóziá, semináre, školenia, nástenky, plagáty, vedenie kroniky…, spolupráca so štátnou správou a samosprávou

 1. Mesiacom poľovníctva je mesiac:

  • jún

 1. Najvýznamnejšia a najrozsiahlejšia osvetová poľovnícka akcia je:

  • Jún – mesiac poľovníctva

 1. Chovateľská prehliadka sa koná:

  • každý rok po ukončení poľovníckej sezóny

 1. Sprievodnými podujatiami Chovateľskej prehliadky trofejí sú:

  • výstavy trofejí, preparátov, výrobkov s poľovníckou tematikou

 1. Združovanie školopovinných detí a mládeže v SPZ sa uskutočňuje do:

  • Krúžkov mladých priateľov poľovníctva a prírody

 1. Žiaci v KMPP sú rozdelení podľa veku do:

  • troch skupín

 1. Súťaž KMPP sa konajú s názvom:

  • O poľovnícku trofej

 1. Tibor Andrašovan:

  • skomponoval viaceré poľovnícke skladby a poľovnícke signály

 1. Mesačník Poľovníctvo a rybárstvo vychádza od roku:

  • 1958

 1. Dvojmesačník Hubertlov vychádza od roku:

  • 1997

 1. V súčasnosti máme na Slovensku národné parky v počte:

  • 7

 1. Chránené krajinné oblasti (CHKO) sú v súčasnosti na Slovensku v počte:

  • 15

 1. Červená kniha:

  • uvádza zoznam chránených druhov rastlín a živočíchov

 1. Smernica 74/409 je tzv.:

  • vtáčou smernicou

 1. Smernica 92/430 je o:

  • zachovaní prírodného prostredia a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

 1. Bernská konvencia je:

  • dohovor o zachovaní európskych voľne žijúcich rastlín a živočíchov

 1. CIC je:

  • Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 1. CIC vznikla v roku:

  • 1930 v Paríži

 1. FACE je:

  • Federácia poľovníckych zväzov európskej únie

 1. Bonská konvencia je:

  • dohovor o zachovaní migrujúcich voľne žijúcich zvierat

 1. FCI je:

  • Medzinárodná kynologická federácia

 1. Federácia poľovníckych organizácií EÚ FACE bola založená v roku:

  • 1977 v Bruseli

 1. SPZ je členom CIC. Táto skratka znamená:

  • medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri

 1. SPZ organizuje poľovnícke výstavy s medzinárodnou účasťou pod záštitou:

  • CIC

 1. Medzinárodná kynologická federácia – FCI bola založená v roku:

  • 1911

 1. Smútočný zálomok pri pohrebe poľovníka sa nosí:

  • na ľavej strane chlopne saka alebo klobúka

 1. Riadny snem SPZ a okresné snemy sa zvolávajú raz za:

  • 5 rokov

 1. Výročná členská schôdza sa v PZ zvoláva:

  • raz ročne, spravidla do konca februára

 1. SPZ udeľuje Zlatú medailu za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku členom, ktorí:

  • pracovali aktívne v SPZ 20 rokov

 1. Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku obsahuje:

  • medailu, odznak a diplom

 1. Vyznamenanie obsahujúce medailu s krátkou zelenou stuhou a diplom sa nazýva:

  • Zlatý kamzík

 1. Skúšky z poľovníctva, chovateľské prehliadky, výstavy organizuje:

  • osvetová komisia OkO – RgO SPZ

 1. Po ulovení jeleňa ho pri odvoze z revíru ukladáme na dopravný prostriedok:

  • hlavou k revíru proti smeru odvozu

 1. Jediné špecializované poľovnícke múzeum na Slovensku je:

  • vo Svätom Antone

 1. Prvá medzinárodná poľovnícka výstava sa uskutočnila:

  • v roku 1910 vo Viedni

 1. Lovecký ochranný spolok – LOS usporiadal prvú poľovnícku výstavu v roku:

  • 1926 v Poprade

 1. SPZ sa venuje mládeži formou krúžkov:

  • mladých priateľov poľovníctva

 1. Kultúrno – výchovná práca v PZ je úlohou:

  • osvetového referenta PZ

 1. Sústava chránených území členských štátov EÚ sa nazýva:

  • Natura 2000

 1. Pri nástupe na spoločnú poľovačku sa strelci postavia:

  • po pravej strane čela (funkcionári PZ)

 1. Strelec na spoločnej poľovačke musí mať pri sebe:

  • poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz zbrane, pozvánku

 1. Lesničiari pri slávnostnom výrade stoja:

  • oproti čelu (funkcionári PZ)

 1. Slovenské poľovnícke signály vznikli v roku:

  • 1970

 1. Zver na výradisku nesmieme:

  • prekračovať

 1. Smernica EÚ o zachovaní voľne žijúcich druhov vtákov má číslo:

  • 79 / 409

 1. Práva a povinnosti poľovníka vyplývajúce z členstva v SPZ sú vymedzené v:

  • Stanovách SPZ

 1. Po skončení každého pohonu sa robí:

  • výlož

 1. Čomu hovoríme poľovnícka latina:

  • žartovnej, zveličenej poľovníckej reči

 1. Pochod slovenských poľovníkov má pomenovanie :

  • K horám

 1. Mesiacom poľovníctva a ochrany prírody je mesiac:

  • jún

 1. Za tradičnú farbu poľovníckeho oblečenia považujeme:

  • zelenú a hnedú

 1. Svetovú cenu CIC získalo v roku 2001 poľovnícke múzeum v:

  • Svätom Antone

 1. Sviatok patróna poľovníkov Sv. Huberta je:

  • 3. novembra

 1. Úradným časopisom Loveckého ochranného spolku na Slovensku bol:

  • Lovec

 1. Prvou a v ČSR jedinou slovenskou odbornou poľovníckou knihou bola kniha:

  • Naša zverina z roku 1935

 1. Základným dielom na úseku poľovníckej kynológie je kniha:

  • Poľovné psy

 1. Autorom odbornej publikácie Poľovné psy je:

  • K. Slimák

 1. Autorom známej plastiky Zhasínajúci karpatský jeleň je:

  • Alojz Stróbl

 1. Na spoločnej poľovačke smie poľovník opustiť strelecké stanovište:

  • po skončení pohonu

 1. Hubertove jazdy, ktoré mali pôvod v parforsných štvaniciach sa konali vždy:

  • 3. novembra

 1. Prvé Hubertove dni sa na Slovensku konali:

  • v roku 1991 vo Sv. Antone

 1. Sviatok patróna lovcov a garbiarov sv. Egídia oslavujeme:

  • 1. septembra

 1. Poľovnícka etiketa znamená:

  • správanie sa poľovníka, vžité pozdravy, zvyky a postupy

 1. Naša poľovnícka reč je kodifikovaná v publikácii:

  • Slovenské poľovnícke názvoslovie

 1. Socha zhasínajúceho karpatského jeleňa od A. Stróbla je umiestnená:

  • v Topoľčiankach

 1. Pri hlbšom oboznamovaní sa s chránenými živočíchmi treba vychádzať aj z :

  • Červenej knihy

 1. Užívateľ poľovného revíru je povinný na ochranu poľovníctva ustanoviť:

  • jedného člena poľovníckej stráže na každých 500 ha

 1. V zmysle tradícií poľovnícky sprievodca pri odovzdávaní zálomku stojí:

  • pri nohách ulovenej zveri

 1. Autorom hudby slovenských poľovníckych signálov je:

  • T. Andrašovan

 1. Albín je:

  • zviera s dedične chýbajúcim pigmentom v pokožke, srsti, očiach a vnútorných orgánoch

 1. Bezparohá zver sú:

  • samice a mláďatá parohatej zveri

 1. Biotop je:

  • životný priestor organizmov ohraničený istými ekologickými podmienkami

 1. Bokombrady sú:

  • predlžená srsť na lícach rysa

 1. Červená kniha je:

  • súpis vzácnych druhov a poddruhov rastlín a živočíchov, ktorým hrozí vyhynutie

 1. Čiarovanie je:

  • priamočiare kladenie stôp pri rýchlom pohybe niektorých šeliem (vlk, líška, rys, divá mačka) na snehu

 1. Diana je:

  • v rímskej mytológii bohyňa lovu a Mesiaca, uznávaná aj u nás ako patrónka poľovníkov

 1. Diviačia štetka je:

  • štetka na poľovnícky klobúk zviazaná z dlhých chrbtových štetín diviaka

 1. Diviačie kly sú:

  • očniaky v čeľusti (horné) a v sánke (dolné) diviaka, ktoré sa uchovávajú ako trofej

 1. Dostrelenie je:

  • usmrtenie poranenej zveri poľovníckou strelnou zbraňou

 1. Došľap je:

  • stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju zozadu čiastočne zakrýva

 1. Fialka je:

  • pachová žľaza nad koreňom chvosta líšky hrdzavej

 1. Fučanie je:

  • hlasový prejav diviačej zveri po zvetrení nebezpečenstva

 1. Habitus zveri je:

  • vonkajší vzhľad zveri

 1. Grúlenie zveri je:

  • výhražný hlasový prejav svine divej

 1. Hlavný jeleň je:

  • dominantný jeleň na rujovisku, ktorý opanoval čriedu bezparohovej zveri

 1. Bočný jeleň je:

  • slabší jeleň na rujovisku

 1. Hniezdisko je:

  • miesto, lokalita, biotop, kde hniezdi určitý druh vtákov

 1. Honec je:

  • účastník spoločnej poľovačky, úlohou ktorého je vyháňať, zbierať a nosiť ulovenú zver podľa pokynov vedúceho poľovačky

 1. Hrabanisko je:

  • miesto, kde hrabal srnec, slúži mu na značkovanie teritória

 1. Hradovací strom je:

  • strom, na ktorý si pravidelne sadá pernatá zver odpočívať alebo spať

 1. Hradovanie je:

  • sedenie pernatej zveri na hradovacom strome

 1. Homeostáza je:

  • ekologická rovnováha v prírode

 1. Hubert je:

  • patrón poľovníkov (lovcov)

 1. Hubertka je:

  • chrupkovitá kostička v srdci prežúvavej zveri

 1. Chovateľská prehliadka trofejí je:

  • komplexné zhodnotenie poľovného obhospodarovania raticovej zveri a vzácnych šeliem za uplynulú poľovnícku sezónu

 1. Ihličiak je:

  • samec parohatej zveri, najčastejšie mladý s prvým parožím, vyvinutým iba v podobe dvoch nerozvetvených kmienkov

 1. Kanibalizmus je:

  • zlozvyk, pri ktorom sa zvieratá toho istého druhu navzájom napádajú, zraňujú, prípadne požierajú

 1. Spoločná poľovačka je:

  • poľovačka za účasti najmenej troch strelcov (s honcami a poľovnými psami)

 1. Korunový jeleň je:

  • jeleň s korunou aspoň na jednom kmeni alebo na oboch kmeňoch

 1. Kožušina je:

  • vypracovaná koža (kožka) niektorých druhov srstnatej zveri, najmä šeliem a hlodavcov

 1. Kŕmidlo je:

  • zariadenie na prikrmovanie a kŕmenie zveri

 1. Krmovisko je:

  • miesto, kde sa zver prikrmuje

 1. Kruhovka je:

  • spoločná poľovačka na zajace v poľných poľovných revíroch

 1. Krúžok mladých priateľov poľovníctva (KMPP) je:

  • združenie záujemcov o poľovníctvo a ochranu prírody z radov mládeže

 1. Kvorkanie je:

  • hlasový prejav tokajúceho samčeka sluky pri večernom prelete

 1. Lanštiak je:

  • dospievajúci jedinec svine divej bez rozdielu pohlavia v druhom roku života

 1. Lesnica je:

  • väčšia alebo menšia kruhovite zatočená kovová trúbka

 1. Lesný roh je:

  • kovový dychový hudobný nástroj

 1. Letnina je:

  • objemové krmivo pre prežúvavú zver s vysokým obsahom vlákniny, minerálnych látok a ostatných základných živín

 1. Ležisko je:

  • miesto, kde zver leží a odpočíva

 1. Lopata je:

  • rozšírená horná plochá časť parohov daniela a losa

 1. Lopatár je:

  • daniel alebo los s plne vyvinutým lopatovitým parožím

 1. Pod lovom (lovením), rozumieme:

  • všetky povolené spôsoby, ktorými sa možno zmocňovať zveri

 1. Maska je:

  • výrazné sfarbenie tvárovej časti hlavy zvieraťa, odlišné od sfarbenia ostatného tela

 1. Mraučanie je:

  • hlasový prejav mačkovitých šeliem

 1. Mrnkanie je:

  • málo výrazný hlasový prejav jeleňa v ruji

 1. Mrmlanie je:

  • typický hlasový prejav medveďa

 1. Nabíjač je:

  • pomocník, ktorý pri spoločných poľovačkách na malú zver po vystrelení nabíja zbraň a podáva ju strelcovi

 1. Nadháňanie je:

  • spôsob lovu, pri ktorom sa má zver priviesť poľovníkovi na dostrel pomocou duriacich psov

 1. Nadhánka je:

  • spoločná poľovačka na malú i diviačiu zver

 1. Napájadlo je:

  • studnička alebo umele upravená nádrž s pretekajúcou čistou vodou, kde zver chodí piť

 1. Nepravá ruja je:

  • zriedkavá oneskorená ruja, vyskytuje sa napr. u srnčej zveri na jeseň (november – december)

 1. Nočný čas je:

  • čas od hodiny po západe slnka až do hodiny pred východom slnka

 1. Novec je:

  • sneh čerstvo napadnutý na holú zem

 1. Obnovec je:

  • nový sneh napadnutý na starý

 1. Odkladanie zveri je:

  • ponechávanie zveri na určenom mieste po jednotlivých pohonoch

 1. Odložisko je:

  • miesto, kde sa odkladá zver počas pohonu (napr. na vyrovnávacích linkách)

 1. Odrádzanie je:

  • úmyselné zamedzenie prístupu zveri na určité miesta, napr. na cesty, poľnohospodárske kultúry ap.

 1. Ohryzové dreviny sú:

  • listnaté a ihličnaté dreviny, ktoré sa úmyselne sprístupňujú zveri rúbaním alebo vysádzaním

 1. Pod ošetrením ulovenej zveriny rozumieme:

  • zamedzenie znehodnoteniu diviny alebo kože

 1. Pachovisko je:

  • miesto, na ktorom rujný jeleň zanechal pach

 1. Paličkár je:

  • srnec, spravidla mladý, s drobnými parožkami v podobe nerozvetvených kmienkov dlhých niekoľko cm

 1. Panáčkovanie je:

  • vztyčovanie sa niektorých druhov malých cicavcov (zajac, králik, lasica, syseľ) na zadných nohách pri pozorovaní okolia

 1. Pod papuľou zveri rozumieme:

  • ústa a nos raticovej zveri okrem diviačej a niektorej ostatnej srstnatej zveri, najmä šeliem

 1. Pancier je:

  • tvrdá zhrubnutá koža s nalepenou živicou a zaschnutým blatom na bokoch hrude diviaka, ktorý ho chráni pri súbojoch

 1. Párikovanie je:

  • utváranie párikov pernatej zveri (jarabíc, jariabkov a iných) pred párením

 1. Parohovina je:

  • parožná hmota získaná zo zhodov alebo z trofejí parohatej zveri

 1. Parohy sú:

  • plné kostené útvary vyrastajúce z výbežkov čelových kostí (pučníc) jeleňov

 1. Parochňa je:

  • stále rastúci, nedostatočne kostnatejúci deformovaný parožný útvar, ktorý zviera nevytĺka ani nezhadzuje

 1. Parochniar je:

  • samec parohatej zveri, ktorá má parožie zmenené na parochňu

 1. Pasovací list je:

  • upomienková ozdobná blanketa, ktorá sa odovzdáva poľovníkovi pri pasovaní za lovca

 1. Pastevný cyklus je:

  • čas od začiatku po ukončenie pasenia zveri

 1. Pečienkár je:

  • poľovník, ktorý právo poľovníctva zneužíva vo svoj prospech

 1. Pečienkárstvo je:

  • lov zveri zo zištných dôvodov

 1. Pelech je:

  • miesto, kde odpočívajú, spia, rodia a odchovávajú mláďatá niektoré druhy malej srstnatej zveri, najmä šelmy napr. kuny a zajace

 1. Penisová kosť je:

  • kostička vystužujúca pohlavný úd samcov (mäsožravcov, hlodavcov a netopierov)

 1. Penisová kosť je:

  • po vypreparovaní a vybielení, najmä z veľkých šeliem poľovníckou trofejou

 1. Percento mortality zveri je:

  • percento prežívania zveri

 1. Paša je:

  • prirodzená rastlinná potrava úžitkovej srstnatej zveri

 1. Plachtenie je:

  • spôsob letu, pri ktorom vták opisuje vo vzduchu kruhy, nevesluje krídlami a necháva sa unášať vzdušnými prúdmi

 1. Pískanie je:

  • hlasový prejav sŕn, srnčiat, jariabkov a slúk

 1. Pišťanie je:

  • hlasový prejav myší a iných drobných hlodavcov

 1. Myškovanie je:

  • napodobňovanie pišťania, ktorým sa vábi na dostrel líška alebo iná dravá zver

 1. Píšťalka je:

  • pomôcka na výcvik a ovládanie poľovného psa v teréne

 1. Plemenná kniha je:

  • dokument slúžiaci na úradnú evidenciu a pre potreby plemenitby všetkých čistokrvných psov poľovných plemien

 1. Pĺznutie je:

  • prefarbovanie, pravidelné vymieňanie srsti cicavcov

 1. Podkožný tuk je:

  • rezervný zdroj energie pre zver v období hladovania a dôležitý ukazovateľ jej kondície

 1. Podsada je:

  • spodná jemná a hustá srsť cicavcov

 1. Pofarbené ležisko je:

  • miesto, kde ležala postrelená alebo iným spôsobom poranená zver a zanechala farbu

 1. Pohlavná dospelosť znamená:

  • fyziologický stav mladého jedinca, keď sa stáva schopným reprodukcie

 1. Poľovačka je:

  • lov zveri odstrelom v súlade so zákonnými predpismi

 1. Špeciálna poľovačka je:

  • poľovačka fretkovaním, brlohárením alebo výrovaním

 1. Poľovnícka etika je:

  • korektný vzťah poľovníka k výkonu práva poľovníctva, k zveri, prírode i k iným poľovníkom

 1. Hlavnou zásadou poľovníckej etiky je:

  • zver najprv chovať a len potom loviť

 1. Zásady poľovníckej etiky sú zakotvené:

  • v poľovníckom poriadku, zákonných predpisoch, ako aj v poľovníckych zvyklostiach a prísloviach

 1. Poľovnícka horúčka je:

  • osobitný psychický stav poľovníka v období prvých a konečných príprav na poľovačku

 1. Poľovnícka kultúra je:

  • nadstavbová časť poľovníctva, ktorá má vždy národný charakter a zahŕňa poľovnícke zvyky a obyčaje, poľovnícke motívy v literatúre a umení

 1. Poľovnícka latina je:

  • žartovné, často vymyslené rozprávanie o poľovníckych zážitkoch

 1. Poľovnícka signálka je:

  • jednoduchá rovná alebo málo ohnutá trúbka bez náustka na trúbenie poľovníckych signálov a najčastejšie na začiatku a na konci jednotlivých pohonov

 1. Poľovnícke fanfáry sú:

  • zvukové signály trúbené pri slávnostných príležitostiach, najčastejšie na lesných rohoch

 1. Poľovnícke hlaholy sú:

  • poľovnícke signály trúbené na počesť ulovenej zveri

 1. Poľovnícky obrad je:

  • slávnostný ceremoniál pri rozličných poľovníckych príležitostiach

 1. Poľovnícke obyčaje sú:

  • súhrnom poľovníckych zvykov, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie

 1. Poľovnícke signály sú:

  • návestia a povely trúbené na poľovačkách, ako aj iné dohovorené zvukové a optické znamenia, ktorými sa poľovníci navzájom dorozumievajú

 1. Poľovnícke právo je:

  • právo poľovníka zobrať si z raticovej zveri, ktorú ulovil a sám vyvrhol, srdce, pečeň, obličky, slezinu a jazyk

 1. Poľovnícke zariadenie je:

  • zariadenie slúžiace na zabezpečenie riadneho chovu a lovu poľovnej zveri

 1. Poľovnícky hosť je:

  • osoba oprávnená na výkon práva poľovníctva, ktorá poľuje na pozvanie

 1. Poľovnícky chodník je:

  • jednoduchý, vhodne upravený a udržiavaný chodník, ktorý poľovníkom sprístupňuje všetky časti poľovného revíru

 1. Poľovnícky chodník využíva sa pri love zveri:

  • posliedkou

 1. Poľovnícky prípitok je:

  • zásada ustálená tradíciou, podľa ktorej sa pri prípitku drží pohárik v ľavej ruke. Namiesto Na zdravie!, sa hovorí Lovu zdar

 1. Poľovnícky rok:

  • začína 1. apríla, keď sa raticová zver v poľovníckych plánoch preraďuje do vyššej vekovej triedy a začína sa jarné poľovanie (sluka, medveď), končí sa 31. marca

 1. Poľovnícky sprievodca je:

  • skúsený poľovník, ktorý sprevádza poľovníckeho hosťa pri poľovaní

 1. Poľovnícky súd je:

  • poľovnícka obyčaj, podľa ktorej sa na poslednom pohone žartovným spôsobom súdia účastníci poľovačky za bezvýznamné priestupky proti poľovníckym obyčajom, ktorých sa počas poľovania dopustili

 1. Poľovnícka výstroj je:

  • všetko, čo poľovník potrebuje na úspešné poľovanie, okrem zbrane a streliva

 1. Poľovnícky hospodár je:

  • kvalifikovaný funkcionár poľovníckeho združenia, ktorý je schválený Obvodným lesným úradom pre každý poľovný revír

 1. Poľovným revírom sú:

  • poľovné pozemky tvoriace vyhovujúci celok a možno v ňom vykonávať právo poľovníctva

 1. Posed je:

  • poľovnícke zariadenie s rozhľadom na pozorovanie a odstrel zveri

 1. Posledný zob je:

  • zálomok, ktorý sa kladie do zobáka ulovenej pernatej zveri

 1. Posledný hryz je:

  • zálomok, ktorý sa dáva do papule ulovenej raticovej zveri

 1. Posledný pohon je:

  • spoločné posedenie poľovníkov a ostatných účastníkov poľovačky po jej skončení

 1. Povolenie na poľovačku (povolenka) je:

  • doklad, ktorý musí mať poľovník pri výkone práva poľovníctva

 1. Právo poľovníctva je:

  • oprávnenie a povinnosť plánovite chovať zver, starať sa o ňu, chrániť a loviť ju

 1. Predšľap je:

  • stopa zadnej nohy odtlačená pred stopou prednej nohy

 1. Preparát je:

  • vypracovaná srstnatá alebo pernatá zver alebo časť tejto zveri

 1. Prešľap je:

  • stopa zadnej nohy odtlačená na stope prednej nohy tak, že ju spredu čiastočne predlžuje a rozširuje, pričom pôsobí dojmom jednej väčšej stopy

 1. Prevencia je:

  • najúčinnejšia a najlacnejšia metóda na ochranu zdravia zvierat

 1. Priobličkový tuk je:

  • dôležitý ukazovateľ kondície a stavu vykŕmenosti zveri

 1. Pruhovka je:

  • kolektívny spôsob poľovania na zajace a bažanty

 1. Pytliactvo je:

  • úmyselný neoprávnený zásah do práva poľovníctva

 1. Pytliak je:

  • osoba, ktorá sa dopúšťa pytliactva

 1. Regulačný odstrel je:

  • odstrel poľovnej zveri, ktorým sa upravuje jej počet tak, aby zodpovedal úživnosti a akosťovej triede a normovaným kmeňovým stavom

 1. Repelent je:

  • čuchovo-chuťové odpudzovadlo, súčasť chemického spôsobu pasívnej ochrany proti škodám spôsobovaných zverou na lesných kultúrach

 1. Rohovina je:

  • produkt pokožkových buniek, na niektorých miestach vytvára pevné tvrdé rohovinové útvary, napr. ratice, pazúry, tuľajky, zobák

 1. Rohy sú:

  • rohovité útvary, kostené výrastky čelovej kosti obklopené násadcom – tuľajkou z rohoviny

 1. Rojnica je:

  • postupujúca línia honcov (a strelcov) na spoločnej poľovačke

 1. Posliedka je:

  • jeden z najzaužívanejších spôsobov individuálneho poľovania, najmä na raticovú zver

 1. Ručadlo je:

  • nástroj na napodobenie hlasu ručiaceho jeleňa a používa sa pri poľovaní na jeleňa vábením

 1. Rúno je:

  • hriva muflóna

 1. Rybina je:

  • zdrsnenie pažby a predpažbia krížovým ryhovaním s rozličnými vzormi

 1. Sadlo je:

  • tuk diviačej zveri a šeliem (najmä jazveca a medveďa)

 1. Rytina je:

  • ručným alebo strojovým rytím ozdobená kovová časť zbrane

 1. Samotár je:

  • starý samec raticovej zveri alebo veľkej šelmy žijúci mimo obdobia párenia oddelene od čriedy

 1. Sčitovanie zveri je:

  • zisťovanie počtu zveri na určenie kmeňových stavov zveri k 31. marcu príslušného roku

 1. Selekcia je:

  • zameraný, uvedomelý chovateľský postup zameraný na rozvíjanie požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov a vlastností potomstva

 1. Senáž je:

  • kvalitné a hodnotné objemové šťavnaté krmivo pre prežúvavce, získané senážovaním vhodných krmovín

 1. Senník je:

  • jednoduchá zrubová stavba na uskladňovanie sena

 1. Skúška z poľovníctva je:

  • podmienka, ktorú musí splniť každý, čo sa uchádza po prvý raz o poľovný lístok

 1. Skuvíňanie je:

  • hlasový prejav psa a šeliem, najmä psovitých spravidla vyvolané bolesťou

 1. Sliedenie je:

  • spôsob hľadania malej zveri v lese, v poli alebo pri vode psom

 1. Slovenské poľovnícke fanfáry pre lesné rohy zložil:

  • Tibor Andrašovan k oslavám 50. výročia poľovníckej organizácie na Slovensku v októbri 1970

 1. Slovenské poľovnícke signály vyšli tlačou v roku 1970:

  • autorom textu je Pavel Poruban a autorom hudby je Tibor Andrašovan

 1. Slučie pierka sú:

  • paletky sluky, nosia sa ako trofej na poľovníckom klobúku

 1. Slučka je:

  • oko – nástraha, pasca z drôtu alebo iného materiálu na chytanie zveri nepovoleným spôsobom

 1. Slučkár je:

  • okár – pytliak, ktorý používa na chytanie zveri slučky

 1. Slučkárstvo je:

  • zakázaný spôsob chytania poľovnej zveri do slučiek

 1. Slzník je:

  • párová pachová žľaza pod očami jelenej, danielej a inej zveri

 1. Smrteľný zásah je:

  • zásah, po ktorom zver skoná na mieste nástrelu alebo v jeho blízkosti

 1. Smútočná salva je:

  • súčasná streľba troch alebo viacerých poľovníkov na smútočnom obrade pri úmrtí poľovníka

 1. Sociálne správanie je:

  • správanie, ktoré zahŕňa okruh prejavov súvisiacich so spolčovaním dvoch alebo viac jedincov

 1. Sokoliarska etika je:

  • súbor noriem, ktoré limitujú vlastnosti a správanie sokoliara v súkromnom a spoločenskom živote

 1. Sokoliar je:

  • človek, ktorý sa zaoberá sokoliarením

 1. Sokoliarenie je:

  • výkon práva poľovníctva, pri ktorom poľovnú zbraň nahrádza sokoliarsky dravec

 1. Sokoliarska sezóna je:

  • obdobie, počas ktorého sa usporadúvajú sokoliarske lovy. Časovo je ohraničená preperovaním sokoliarskych dravcov

 1. Sokoliarska skúška je:

  • podmienka na prijatie za člena sokoliarov a na vykonávanie sokoliarstva

 1. Sokoliarstvo je:

  • jeden z najstarších spôsobov lovu zveri pomocou vycvičených dravých vtákov

 1. Solisko je:

  • miesto, na ktorom sa zveri predkladá v soľníkoch soľ

 1. Soľník je:

  • poľovnícke zariadenie, v ktorom sa zveri podáva kusová soľ

 1. Spiatočník je:

  • starý samec parohatej zveri, ktorý upadá v paroží

 1. Spoločná zver je:

  • spoločný úlovok – zver ulovená súčasnými výstrelmi dvoch alebo viacerých účastníkov poľovačky, pričom platí zásada „prvá guľa, posledný brok“

 1. Srieň je:

  • belavé konce srsti kamzíkov, jazvecov, diviakov a niektorej inej zveri

 1. Stála zver je:

  • zver, ktorá sa trvale zdržiava na svojom stanovišti, resp. v určitej časti poľovného revíru

 1. Stanovište je:

  • miesto, ktoré určí strelcovi vedúci spoločnej poľovačky

 1. Stanovište zveri je:

  • miesto, kde sa zver pravidelne zdržuje

 1. Stanovištný zálomok je:

  • zálomok položený na miesto, odkiaľ sa vystrelilo na zver

 1. Stará stopa je:

  • stopa zveri staršia ako 48 hodín

 1. Stopa je:

  • odtlačok chodidla zveri zanechaný na zemi, v blate a snehu

 1. Stopár je:

  • pes, ktorý ochotne a spoľahlivo sleduje stopu zveri

 1. Stopárstvo je:

  • náuka o stopách poľovnej zveri

 1. Stopovanie zveri je:

  • sledovanie stôp poľovnej zveri, pri ktorom sa môže určiť druh zveri, jej pohlavie a vek, čerstvosť stopy a podľa stopovej dráhy aj smer postupu zveri

 1. Strakatosť je:

  • odchylné sfarbenie zveri v dôsledku čiastočnej straty pigmentu

 1. Strapec je:

  • predĺžená srsť na pohlavnom úde samcov raticovej zveri

 1. Strižky sú:

  • odstrelené časti srsti, ktoré ostávajú na nástrele

 1. Svetlá v poľovníckej terminológii sú:

  • oči poľovnej zveri

 1. Svorka je:

  • spoločne žijúca a poľujúca skupina toho istého druhu typická pre vlka

 1. Škodník je:

  • starší jeleň alebo srnec s ostro zakončenými kmeňmi a malým počtom vetiev

 1. Škrabance sú:

  • stopy po pazúroch veľkých šeliem (napr. medveďa, rysa) na kôre stromu

 1. Škrabnutie je:

  • zásah zveri strelou, najčastejšie s povrchovým zranením pretiahnutého tvaru

 1. Štetiny sú:

  • tvrdá krycia srsť diviačej zveri

 1. Štetka je:

  • poľovnícka ozdoba za klobúk zhotovená z dlhšej srsti niektorých druhov zveri

 1. Tichý prelet je:

  • večerný alebo ranný prelet slúk, pri ktorom sa neozývajú

 1. Tichá ruja je:

  • jelenia ruja, pri ktorej jelene ručia len veľmi málo, alebo neručia vôbec, ako aj danielia ruja, pri ktorej daniele nechŕkajú

 1. Timer je:

  • časovacie zariadenie na vypúšťanie terčových kotúčov napr. na oblúku a batérii

 1. Tokanie je:

  • hlasový a pohybový prejav samcov vtákov (napr. hlucháňa, tetrova, dropa a iných) v čase párenia

 1. Tokanisko je:

  • miesto, kde tokajú niektoré druhy pernatej zveri (hlucháň, tetrov, drop)

 1. Topinambur je:

  • nenáročná odolná trváca rastlina, ktorej vňať poskytuje raticovej zveri vhodné objemové krmivo

 1. Trofej je:

  • upravený úlovok alebo časť tela ulovenej poľovnej zveri, ktorý si poľovník odkladá na pamiatku

 1. Trofejová zrelosť je:

  • vek zvieraťa, v ktorom kulminuje mohutnosť jeho trofeje

 1. Trofejová zver je:

  • poľovná zver poskytujúca trofej

 1. Úlovok je:

  • poľovná zver, ktorú poľovník ulovil povoleným spôsobom

 1. Vábec je:

  • nástroj na vábenie niektorých druhov poľovnej zveri

 1. Vábenie je:

  • individuálny spôsob poľovania, pri ktorom poľovník láka zver napodobňovaním jej hlasu rozličnými druhmi vábcov

 1. Vábiť znamená:

  • privolávať zver napodobňovaním hlasových prejavov charakteristických pre jej druh alebo jej korisť

 1. Vedúca jelenica je:

  • najskúsenejšia jelenica, ktorá má v čriede vedúce postavenie. Vždy má pri sebe mláďa

 1. Vedúci honcov je:

  • poľovník poverený vedúcim poľovačky rozostavovať honcov a riadiť ich činnosť v pohone, musí dokonale poznať celý pohon

 1. Vedúci poľovačky je:

  • poľovník, ktorý riadi poľovačku a je zodpovedný za jej priebeh, najčastejšie vedúcim poľovačky je poľovnícky hospodár

 1. Vetrať zver znamená:

  • otvoriť rezom brušnú dutinu zveri, alebo narezať zver medzi hrudným košom a lopatkami, aby sa predišlo zapareniu diviny

 1. Vetvenie parožia znamená:

  • rozčleňovanie vetiev na paroží

 1. Vidliak je:

  • jeleň alebo srnec s vidlicovito rozvetvenými kmeňmi parožia

 1. Vidlica je:

  • vrchol jelenieho parožia rozdvojený do dvoch vetiev (račie klepeto)

 1. Vidlicovitý jeleň je:

  • jeleň, ktorého parožie je zakončené vidlicou

 1. Vláknina je:

  • súčasť rastlinnej potravy zveri, ktorá podporuje prežúvanie a trávenie

 1. Vnadidlo je:

  • návnada – uhynutá zver, vyložená na vhodnom mieste na prilákanie dravej zveri (medveďa, vlka, líšky, jazveca ap.)

 1. Vodiaca samica je:

  • samica srstnatej poľovnej zveri, ktorá vodí svoje mláďatá (vedúca samica)

 1. Voľne žijúci živočích je:

  • zviera, ktoré žije v prírode voľne na rozdiel od zvierat chovaných v zajatí

 1. Vrešťadlo je:

  • vábec na napodobovanie zvuku ohrozeného zajaca alebo králika, používa sa pri poľovaní na líšky

 1. Vrešťanie je:

  • zvuk, ktorý vydáva ohrozený zajac alebo králik

 1. Vymočenie je:

  • odstránenie moču z odstrelených zajacov a králikov tlakom ruky na brušnú dutinu

 1. Výrad je:

  • slávnostný ceremoniál po skončení spoločnej poľovačky, na ktorom sa zhodnotí celkový priebeh poľovačky a jej výsledok

 1. Výradisko je:

  • miesto, kde sa po spoločnej poľovačke zoradí všetka ulovená zver na slávnostný výrad

 1. Vyraďovací odstrel znamená:

  • opatrenie, ktorým sa vyraďuje z chovu zver nesúca na ďalší chov, predovšetkým chorá, poranená, nenádejná ap.

 1. Výrovanie (výrovka) je:

  • poľovanie na krkavcovité vtáky a na dravce pomocou živého, vypchatého alebo umelého výra

 1. Výrovisko je:

  • špeciálne upravené miesto na výrovanie

 1. Vytie je:

  • hlasový prejav psov a vlkov

 1. Výtlčky (odierky) sú:

  • odreniny na kôre drevín, spôsobené vytĺkaním parožia

 1. Vývrh je:

  • vybratie všetkých vnútorností z brušnej a hrudnej dutiny ulovenej zveri

 1. Vývržky sú:

  • vyvrátené nestráviteľné zvyšky potravy vtákov, najmä sov a dravcov

 1. Vzácna zver je:

  • zver, ktorá je u nás zriedkavá a buď celoročne chránená (vydra, drop) alebo jej lov sa povoľuje len na mimoriadnu výnimku

 1. Vzorové stanovy poľovníckeho združenia sú:

  • základným interným predpisom

 1. Zakázané spôsoby lovu sú:

  • spôsoby lovu, ktoré sa priečia zaužívaným zvykom, obyčajom a platným predpisom

 1. Zálomok je:

  • vetvička, ktorá sa v poľovníctve používa na označenie rozličných miest a oznamov

 1. Nástrelový zálomok je:

  • označenie miesta, na ktorom stála zver v okamihu výstrelu

 1. Smerový zálomok označuje:

  • smer úniku zveri po výstrele

 1. Stopový zálomok označuje:

  • začiatok stopovej dráhy

 1. Stanovištný zálomok je:

  • označenie miesta, na ktorom stál strelec v čase strieľania na zver

 1. Zásed je:

  • pozemné stanovište poľovníka, upravené na pozorovanie a na odstrel zveri

 1. Záštita je:

  • stabilné alebo prenosné zariadenie slúžiace ako kryt pre strelcov na streleckom stanovišti

 1. Zbrojný preukaz je:

  • doklad, ktorý oprávňuje poľovníka na držanie a nosenie guľových, brokových a kombinovaných zbraní

 1. Zdvihnutie zveri je:

  • vyplašenie zveri z ležiska alebo úkrytu

 1. Vnadidlo je:

  • najčastejšie upravená jama, kde sa kladie návnada živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

 1. Zhadzovanie parožia je:

  • každoročné prirodzené oddeľovanie parožia od pučníc a jeho opadnutie

 1. Zhasnúť znamená:

  • skonať v krátkom čase po dobrom zásahu

 1. Zhynúť znamená:

  • skonať následkom vysokého veku, choroby, prirodzeného poranenia, postrelenia ap.

 1. Zimný spánok (hibernácia) je:

  • dlhodobá spánková letargia, umožňujúca niektorým druhom zvierat prežiť nepriaznive ekologické podmienky zimného obdobia

 1. Zimovisko je:

  • časť teritória jedinca alebo populácie zveri, ktorá predstavuje najvhodnejšiu časť biotopu na zabezpečenie optimálnej výživy a úkrytových možností v zimnom období

 1. Zmladená populácia je:

  • populácia zveri, v ktorej je nedostatok staršej dospelej zveri a veľmi veľa mladej zveri a mláďat

 1. Prestarnutá populácia je:

  • populácia zveri, v ktorej je nedostatok mladej zveri a veľmi veľa starej zveri

 1. Značkovanie srstnatej zveri je:

  • označovanie poľovnej srstnatej zveri kontrolnou značkou

 1. Znakovanie zveri je:

  • reakcia zveri v okamihu zásahu

 1. Znaky zveri sú:

  • rozličné časti tela škodlivej zveri, ktoré poľovníci predkladajú ako dôkaz o jej ulovení

 1. Zob je:

  • potrava malej pernatej zveri

 1. Zoradenie zveri je:

  • uloženie zveri do radov po ukončení pohonu alebo poľovačky podľa určitých pravidiel

 1. Zostať v ohni znamená:

  • padnúť a skonať hneď po zásahu na nástrele alebo v jeho bezprostrednej blízkosti

 1. Zrastené parožie je:

  • jednokmenné parožie

 1. Zver:

  • všetky druhy poľovne obhospodarovaných vtákov a cicavcov uvedených v zákone o poľovníctve č. 274/2009

 1. Zvetrenie zveri je:

  • zistenie prítomnosti zveri alebo jej stôp pomocou čuchu

 1. Zvláštne spôsoby poľovania:

  • výrovanie, brlohárenie a fretkovanie

 1. Medzi žľazy s vonkajším vylučovaním patria:

  • mazové, potné, pachové, mliečne