Poľovníctvo

Zákon o poľovníctve č. 274/2009 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

MINISTERSTVO PODOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR africký mor ošípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo ako odôvodnenie uvádza:

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 274/2009 Z. z.“), ktorý v súčasnosti predstavuje základ právnej úpravy poľovníctva v Slovenskej republike, neviedol k potrebnej úprave početných stavov raticovej zveri a nezabránil vzniku obrovských škôd v poľnohospodárstve a k významnému poškodzovaniu lesných porastov zverou. Zákon č. 274/2009 Z. z. tiež neobsahuje dostatočné nástroje na efektívny boj s veterinárnymi ochoreniami, akým je aktuálne africký mor ošípaných u diviačej zveri.

Absolútne nedostatočná je aj, a to v súvislosti so zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úprava registrácie poľovníckych organizácií, nakoľko zákon č. 274/2009 Z. z. neukladá žiadne povinnosti registrovaným subjektom predkladať do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zmenu zapísaných údajov, čím sa znižuje jeho relevantnosť, resp. hodnovernosť údajov v ňom zapísaných.

Zároveň aplikačná prax ukázala, že viaceré ustanovenia zákona č. 274/2009 Z. z. sú nejednoznačné a umožňujú rôzny výklad, čo vedie k mnohým konaniam na prokuratúre a na súdoch s rôznymi výsledkami.

Z uvedených dôvodov sa predkladá návrh zákona, ktorý jednak odstráni identifikované nedostatky a zároveň bude reagovať na súčasné problémy a trendy vo vzťahu k požiadavkám modernej doby.

Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe je cieľom predloženého návrhu zákona upraviť a spresniť uznávanie, zmenu a užívanie poľovných revírov, poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu, ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri, vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie, vedenie centrálneho registra poľovníckych organizácií, podmienky lovu a zužitkovanie zveri. Návrhom zákona sa vymedzuje právne postavenie, organizácia a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Ďalšou riešenou oblasťou je postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri. Ustanovuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva, upravuje sa štátny dozor v poľovníctve a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku poľovníctva.

Navrhuje sa tiež zaviesť nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, ktorý má nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom – register užívateľov poľovných revírov. Návrh zákona zavádza aj register členov poľovníckej stráže a register poľovníckych hospodárov.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, pozitívny vplyv na životné prostredie a pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov a analýzach vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj správne záväznými aktmi Európskej únie.

Ako uvádza Slovenská poľovnícka komora tento návrh je od 25.4.2022 v medzirezortnom pripomienkovom konaní bez akéhokoľvek pripomienkovania a konzultácie s poľovníckou samosprávou.

Pripravovaný materiál nájdete tu:

návrh zákona o poľovníctve

návrh vyhlášky k zákonu o poľovníctve (tézy)

návrh zákona o poľovníctve návrh vyhlášky o spoločenskej hodnote zveri pripomienky