Otázky na záverečnú skúšku z poľovníctva

Kategória otázok M4: Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Kategória otázok: M4: Lov zveri a poľovnícke plánovanie

V dokumente nájdeme otázky so správnymi odpoveďami

1. Lov je činnosť, ktorou:

 • získavame zver odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,

2. Človek loví zver od:

 • vzniku človeka ako druhu,

3. Na čo slúžil lov pravekému človeku:

 • poskytoval potravu, z koží si vyrábal odev, z kostí a parohov pracovné nástroje a ozdoby,

4. Poľovnícka výzbroj sú predmety:

 • ktorými priamo zver lovíme, predovšetkým zbraň a strelivo,

5. Poľovnícka výstroj je predovšetkým:

 • odev a obuv, poľovnícka taška, plecniak, svietidlo a palica,

6. Poľovnícke potreby sú predovšetkým:

 • poľovne upotrebiteľný pes, vábničky, optické pomôcky, siete, sklopce,

7. Pobytové znaky zveri sú:

 • stopy zveri, trus, moč, hraboviská, výpariská, ležiská, stopy po ohryze, lúpaní a vytĺkaní, bahniská, otery, kaliská, brlohy, hniezda, hradovacie stromy a podobne,

8. Stopy na obrázku patria: dĺžka stopy je 80 mm:

 • jeleňovi

9. Stopy na obrázku patria:

 • diviakovi

10. Stopy na obrázku patria:

 

 • medveďovi

11. Stopy na obrázku patria:

 • vlkovi

12. Stopy na obrázku patria:

 • rysovi

13. Stopy na obrázku patria:

 • zajacovi

14. Trus na obrázku patrí:

 • jeleňovi

15. Trus na obrázku patrí:

 • zajacovi

16. Trus na obrázku patrí:

 • líške

17. Stopy na obrázku patria:

 • bažantovi

18. Medzi individuálne spôsoby poľovania patrí:

 • postriežka, posliedka, poľovanie pomocou vábenia, lov na priechodoch, sledenie so psom, lov na vnadiskách,

19. Lov, keď poľovník čaká na zver ukrytý, alebo na vysokom posede sa nazýva:

 • postriežka

20. Lov, keď sa poľovník snaží opatrným sliedením zver vyhľadať a priblížiť sa k nej, sa nazýva:

 • posliedka

21. Lov, keď vycvičeného psa pustíme do húštia a čakáme, alebo postupujeme s ním, kým na nevyženie zver, sa nazýva:

 • sledenie so psom

22. Lov, pri ktorom krmivom lákame diviačiu zver mimo obdobia núdze na miesto, kde ju lovíme, sa nazýva:

 • lov na vnadisku

23. Kolektívne spôsoby poľovania sú:

 • spoločné poľovačky

24. Spoločné poľovačky organizujeme na zver:

 • malú, diviačiu a dravú

25. Miesto zoradenia ulovenej zveri po každom pohone sa nazýva:

 • zoradisko zveri

26. Zoradenie ulovenej zveri po poľovačke sa nazýva:

 • výrad

27. Spoločnú poľovačku, pri ktorej strelci i honci postupujú v jednej línii, prípadne aj s predusnutými krídlami nazývame:

 • pruhovka

28. Spoločná poľovačka na zajace, pri ktorom strelci i honci postupujú tak, aby uzavreli veľký kruh a potom postupujú smerom do jeho stredu sa nazýva:

 • kruhovka

29. Spoločná poľovačka, pri ktorej strelci stoja na určených stanovištiach a honci so psami priháňajú zver na strelcov sa nazýva:

 • nadhánka

30. Spoločná poľovačka pri ktorej malý počet strelcov stojí na určených stanovištiach a 1 – 3 honci postupujú proti nim tak, aby zver vyrušili, ale nedurili ju sa nazýva:

 • nátlačka

31. Spôsob poľovania na líšky a jazvece pomocou jazvečíkov a teriérov, ktorí vyháňajú zver brlohov sa nazýva:

 • brlohovanie

32. Lov králikov, pri ktorom sa doma chovaná a vycvičená fretka (Putorius furo) vpustí do králičieho brloha sa nazýva:

 • fretkovanie

33. Lov pomocou dravých vtákov sa nazýva:

 • sokoliarstvo

34. Lov krkavcovitých vtákov pri ktorom sa využíva vrodená nenávisť denných pernatých dravcov k nočným pernatým dravcom sa nazýva:

 • výrovanie

35. Na jeleňa poľujeme:

 • posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

36. Na srnca poľujeme:

 • posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

37. Na danieliu zver poľujeme:

 • posiedkou a postriežkou

38. Na muflóniu zver poľujeme:

 • poslidkou a postriežkou

39. Na diviaky poľujeme:

 • posiedkou, postriežkou a natláčkou

40. Srnec na obrázku značí zásah na:

 • chrbticu

41. Srnec na obrázku značí zásah na:

 • na hruď (komoru)

42. Srnec na obrázku značí zásah na:

 • pečeň

43. Srnec na obrázku značí zásah na:

 • brucho

44. Vyvrhnúť znamená:

 • ošetriť zverinu po ulovení tým, že sa z nej odstránia vnútornosti

45. Trofej z jeleňa je:

 • parohy, kelce a hubertka

46. Trofej z daniela je:

 • parohy

47. Trofej z muflóna je:

 • rohy

48. Trofej zo srnca je:

 • parohy

49. Trofej z diviačej zveri je:

 • kly, háky a štetiny

50. Trofej z mäsožravých šeliem je:

 • lebka a koža, z veľkých šeliem aj penisová kosť

51. Lebku zveri upravíme ako trofej:

 • vyvarením a vybielením, prípadne zhotovením dermoplastického preparátu

52. Pri úprave trofeje raticovej zveri po vyvarení z lebky stiahneme:

 • rohy

53. Diviačie kly, prípadne háky po vyvarení:

 • nebielime

54. Na hodnotenie trofejí na výstavách v SR používame metódu:

 • CIC

55. Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám jeleňa lesného (európskeho) metódou CIC:

 • bronzová 170.00 179.99 – strieborná 190.00 209.99 – zlatá 210,00 +

56. Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám daniela škvrnitého metódou CIC:

 • bronzová 160.00 169.99 – strieborná 170.00 179.99 – zlatá 180,00 +

57. Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám srnca lesného (europského) metódou CIC:

 • bronzová 105.00 114.99 – strieborná 115.00 129.99 – zlatá 130,00 +

58. Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám muflóna lesného metódou CIC:

 • bronzová 185.00 194.99 – strieborná 195.00 204.99 – zlatá 205,00 +

59. Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám diviaka lesného metódou CIC:

 • bronzová 110.00 114.99 – strieborná 115.00 119.99 – zlatá 120,00 +

60. Poľovnícku trofej z chorej alebo poranenej zveri sa na chovateľskú prehliadku:

 • predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platným veterinárnym potvrdením,

61. Na chytanie živých zajacov sa používajú zajačie siete, ktoré sa skladajú:

 • z dvoch zrkadlových sietí a z jednej jadrovej siete

62. Jednostranné alebo dvojstranné sklopce sú chytacie zariadenia na chytanie:

 • raticovej zveri a mäsožravcov

63. Zariadenie na chytanie živej zveri, zvyčajne z dreva, kde sa priestor, do ktorého zver vojde uzavrie padacími, sklápacími alebo otočnými dverami sa nazýva:

 • sklopec

64. Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc pod násypcom, ktoré tvorí ľahký drevený rám z kolmo postavených dosák, uzavretý zhora sieťou, na jednej strane podopretý paličkou, ktorú vo vhodnej chvíli pomocou motúza odstráni ukrytý chytač sa nazýva:

 • podražec

65. Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc z dreveného rámu, latiek alebo sietí do ktorého sa vstupné dvere otvárajú dovnútra sa nazýva:

 • vĺčik

66. Sieť na chytanie králikov, položená na vchode do brlohu s prevlečenou šnúrkou cez okraje, ukotvenou na kolíkoch tak, aby sa po náraze králika zatiahla sa nazýva:

 • králičie vrece

67. Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa nazýva:

 • lapák na krkavcovité vtáky

68. Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa nazýva:

 • jastrabí kôš

69. Podlhovastá jednostranná lebo dvojstranná debnička s padajúcimi alebo sklápacími dvierkami na nútenom priechode, alebo na lapacom chodníku sa nazýva:

 • sklopec na malé mäsožravce

70. Medveďa chytáme:

 • do sklopca

71. Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri sa vykonáva na:

 • chovateľskej prehliadke

72. Chovateľskú prehliadku vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom:

 • každoročne

73. Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej:

 • raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (okrem spodných čelustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov), kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem

74. Na chovateľskú prehliadku sa lebky malých šeliem:

 • predkladajú len dobrovolne

75. Ak je trofej v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermo- plastického preparátu:

 • musí sa predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto nej sa predkladá fotografická dokumentácia trofeje a potvrdenie od spracovateľa trofeje

76. Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa na chovateľskú prehliadku:

 • predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodáre o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri

77. Celoštátnu výstavu trofejí organizuje ministerstvo v spolupráci s komorou:

 • raz za päť rokov

78. Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe:

 • poľovný lístok, potvrdenie na lov zveri a doklady na držanie zbrane

79. Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru:

 • zapísaný v knihe návštev poľovného revíru, okrem člena poľovníckej stráže, ktorý vopred oznámil poľovnému hospodárovi, že bude vykonávať kontrolu

80. Prednostný lov zveri chorej, zostarnutej, zoslabnutej, pri samčej trofejovej zveri, ktorá nie je vhodná na ďalší chov, alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie nazývame:

 • selektívny lov

81. Husi a kačice možno loviť aj na ťahu:

 • najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých začatých troch strelcov

82. Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri:

 • vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie

83. Poľovník je povinný ulovenie zveri oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe:

 • najneskôr do 24 hodín po ulovení, raticovú zver a veľkú šelmu je povinný do 12 hodín predložiť na obhliadku poľovníckemu hospodárovi

84. Spoločná poľovačka je:

 • poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov

85. Spoločnú poľovačku riadi:

 • vedúci spoločnej poľovačky

86. Zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu na spoločnej poľovačke:

 • možno loviť podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky

87. Na pernatú zver na zemi a na vode:

 • nie je možné strieľať, okrem poranenej zveri

88. Na spoločnej poľovačke strieľať na zver po signáli, ktorý oznamuje ukončenie pohonu:

 • je zakázané

89. Na spoločnej poľovačke strieľať na inú zver, ako určil vedúci poľovačky:

 • je zakázané

90. Skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť poľovného lístka je povinný:

 • vedúci spoločnej poľovačky

91. Účastník poľovačky je povinný:

 • pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov

92. Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky v pohone používať:

 • reflexnú vestu

93. Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky na stanovišti používať:

 • reflexnú stuhu, alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy

94. Na vnadisku, okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť:

 • iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený

95. Diviačiu zver na vnadisku možno loviť:

 • iba mimo obdobia núdze

96. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak:

 • aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup

97. Ak postrelená zver prebehla do iného poľovného revíru:

 • je poľovník povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru,

98. Založiť na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri:

 • je povinný strelec alebo sprievodca pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou len v prípade keď ide o raticovú zver, alebo veľkú šelmu,

99. Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľov- níckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe prepravovať:

 • iba so založenou značkou

100. Ulovenú reticovú zver a veľkú šelmu mimo revíru, po obhliadke poľovíckym hospodárom možno prepravovať:

 • iba so založenou značkou a lístkom o pôvode ulovenej zveri

101. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná:

 • ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi

102. Trávenie jedom, usmrcovanie plynom a vydymovanie:

 • je zakázaným spôsobom lovu

103. Zver chytať do pascí:

 • je povolené len v tom prípade, ak sa zver chytá selektívne, živá a nezranená

104. Je povolené strielať na zver s automatickými alebo poloautomatickými zbraňami so zásobníkom na maximálne:

 • 2 náboje

105. Používanie infrazameriavačov, nokloúzorov, laserových zameriavačov a iných elektronických zariadení umožňujúcich streľbu v noci je:

 • zakázané

106. Lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych a iných mechanizmov:

 • je zakázaný

107. Lov z lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení:

 • je zakázaný

108. Lov z lodiek a člnov je:

 • povolený, len ak sa nepohybujú rýchlejšie, ako 5 km/h

109. Lov pomocou prehrávania hlasových prejavov zveri z nosičov zvuku je:

 • zakázaný

110. Strielanie zveri z luku alebo kuše:

 • je zakázané, okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N

111. Loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín:

 • je zakázané

112. Omračovanie zveri chcemickými preparátmi je:

 • zakázané, okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave zveri

113. Lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia je:

 • zakázaný

114. d/ povolený, poľovnýk je povinný v noci, hodinu a viac po západe slnka až do hodiny pred východom slnka použiť zdroj umelého svetla:

 • povolený len na chytanie zajaca, bažanta, jarabice, divého králika a líšky

115. Strielať zver na vnadisku a na napájadle je:

 • zakázané s výnimkou lovu diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov na vnadisku

116. Obdobie núdze je:

 • od 01. 11. do 28. 02.

117. Používať psa na durenie raticovej zveri:

 • je povolené len na durenie pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri

118. Loviť zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe slnka až do jednej hodiny pred východom slnka je:

 • zakázané s výnimkou medveďa, diviaka, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného

119. Lov vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je:

 • povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci

120. Lov diviačej zveri je:

 • povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci

121. Loviť raticovú zver inak ako individuálnym spôsobom je:

 • zakázané, okrem diviačej zveri a lovu poľovnými dravcami

122. Loviť raticovú zver vo vzdialenosti 100 m od hranice revíru:

 • postriežkou, je zakázané

123. Pri hranici cudzej bažantnice je zakázané loviť bažanty vo vzdialenosti menšej ako:

 • 200 m

124. Loviť raticovú zver bližšie ako 200 m od krmovísk a krmidiel:

 • je v čase núdze zakázané

125. Loviť jazveca brlohárením:

 • je zakázané

126. Vystreľovať vtáčie hniezda:

 • je zakázané

127. Strielať na zver narkotizačnými zbraňami je:

 • povolené len na účely odchytu, vyšetrenia, alebo veterinárneho zákroku

128. Loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodár- ske alebo lesné práce:

 • je zakázané

129. Sluku lesnú je možné loviť:

 • najneskôr dve hodiny po západe a najskôr dve hodiny pred východom sknka

130. Zbierať zhody parožia je:

 • povolené len so súhlasom užívateľa poľovného revíru

131. Budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri je povolené vo vzdialenosti od súsedného poľovníckeho revíru väčšej ako:

 • 200 m

132. Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver patrí:

 • poľovnícke právo

133. Poľovnícke právo je:

 • poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich požitie neodporuje iným právnym predpisom

134. Ulovená alebo inak usmrtená zver aj vedľajšie produkty patria:

 • užívateľovi poľovného revíru

135. Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri vykonáva hodnotiteľská komisia podľa:

 • kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti a schválených príslušným krajským lesným úradom

136. Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri sa vykonáva na:

 • chovateľských predhliadkach

137. Poľovnícka sezóna je obdobie od:

 • marca do konca februára nasledujúceho roka

138. Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u jeleňa:

 • 11 rokov

139. Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u daniela:

 • 7 rokov

140. Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u muflóna:

 • 6 rokov

141. Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u srnca:

 • 6 rokov

142. Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u diviaka:

 • 7 rokov

143. Na vnadisku môžeme loviť:

 • diviačiu zver

144. Čas lovu zajaca poľného je:

 • od 1. novembra do 15. januára, lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

145. Čas lovu králika divého je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

146. Čas lovu ondatry pižmovej je:

 • od 1. októbra do 15. apríla

147. Čas lovu kuny lesnej a kuny skalnej je:

 • od 1. septembra do konca februára, v bažantnici celoročne

148. Čas lovu jazveca lesného je:

 • od 1. septembra do 30. novembra, v bažantnici celoročne

149. Čas lovu vlka dravého je:

 • od 1. októbra do 31. januára

150. Vlk dravý sa v čase lovu môže loviť na:

 • celom území Slovenska okrem územia v okrese Rožňava a Košice – okolie zabezpečujúce migráciu do MR a územia v okrese Čadca zabezpečujúce migrácie do PL a ČR

151. Čas lovu diviaka lesného je:

 • od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok

152. Čas lovu diviačaťa je:

 • celoročne

153. Čas lovu daniela škvrnitého – samca je:

 • od 1. septembra do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

154. Čas lovu danielky a danielčaťa je:

 • od 16. augusta do 31. decembra, vo zverniciach do konca januára

155. Čas lovu jeleňa lesného (európskeho) – samca je:

 • od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

156. Čas lovu jelienčaťa je:

 • od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

157. Čas lovu jelenice je:

 • od 16. augusta do 30. novembra, vo zverniciach aj v januári

158. Čas lovu jeleňa siku je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

159. Čas lovu jeleníka (pasrnca) bielochvostého je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

160. Čas lovu srnca lesného – samca je:

 • od 16. mája do 30. septembra

161. Čas lovu srny je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

162. Čas lovu srnčaťa je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

163. Čas lovu muflóna lesného – samca je:

 • od 1. augusta do 15. januára, vo zverniciach celoročne

164. Čas lovu muflónky je:

 • od 1. augusta do 31. decembra

165. Čas lovu muflónčaťa je:

 • od 1. augusta do 31. decembra

166. Čas lovu šakala zlatého je:

 • od 1. septembra do 31. januára

167. Čas lovu kamzíka vrchovského alpského je:

 • od 1. septembra do 31. decembra

168. Čas lovu líšky hrdzavej je:

 • celoročne

169. Čas lovu medvedíka čistotného:

 • celoročne

170. Čas lovu psíka medvedíkovitého je:

 • celoročne

171. Čas lovu tchora tmavého je:

 • od 1. septembra do konca februára

172. Čas lovu norka semeroamerického je:

 • celoročne

173. Čas lovu nutrie riečnej je:

 • celoročne

174. Čas lovu jariabka hôrneho – kohút je:

 • od 1. októbra do 15. novembra

175. Čas lovu morky divej – kohút je:

 • od 15. marca do 15. mája a od 1. októbra do 31. decembra

176. Čas lovu morky divej – sliepky je:

 • od 1. októbra do 31. decembra

177. Čas lovu bažanta poľovného – kohúta je:

 • od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára. Lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

178. Čas lovu bažanta jarabého – kohúta je:

 • od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára

179. Čas lovu jarabice poľnej je:

 • od 16. septembra do 15. októbra

180. Čas lovu kuropky horskej je:

 • od 16. septembra do 31. decembra

181. Čas lovu holuba hrivnáka je:

 • od 1. augusta do 31. októbra

182. Čas lovu hrdličky záhradnej je:

 • od 1. augusta do 31. decembra

183. Čas lovu lysky čiernej je:

 • od 1. októbra do 16. januára

184. Čas lovu sluky lesnej je:

 • od 1. októbra do 31. novembra

185. Čas lovu husi divej, husi poľnej a husi bieločelej je:

 • od 1. októbra do 31. januára

186. Čas lovu kačice divej je:

 • od 1. septembra do 31. januára

187. Čas lovu chochlačky sivej je:

 • od 1. októbra do 15. januára

188. Čas lovu chochlačky vrkočatej je:

 • od 1. októbra do 15. januára

189. Čas lovu havrana čierneho je:

 • od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

190. Čas lovu sojky škriekavej je:

 • od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

191. Čas lovu straky čiernozobej je:

 • od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

192. Čas lovu vrany túlavej je:

 • od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

193. Loviť možno aj deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu, ak:

 • pripadne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja

194. Vo zverniciach možno loviť zver, na ktorej chov zvernica slúži:

 • aj od 1. januára do 31. januára, muflóna – samca celoročne

195. Čas lovu čajky smejivej je:

 • v bažantniciach a na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb po celý rok, na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra

196. V poľovných lokalitách tetrova holniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch: s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne aj:

 • sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú

197. Čas lovu sliepky bažanta poľovného je:

 • od 1. októbra do konca februára len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umele odchované bažantie sliepky. Lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

198. Označenie raticovej zveri a veľkej šelmy spočíva v založení značky:

 • v reze vedenom medzi lýtkovou kosťou a achilovou šľachou na zadnej končatine a jej uzamknutí

199. Po uplynutí času lovu uvedeného v povolení na lov musí osoba, ktorej bola značka vydaná, nepoužitú značku:

 • bezodkladne vrátiť poľovníckemu hospodárovi do 5 dní