Poľovníctvo

Kalendár lovu srstnatej zveri

Druh zvery

Mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Daniel škvrnitý 15
Danielka a danielča 16.
Diviača a lanštiak
Diviak lesný, diviačica 16.
Jazvec lesný
Jeleň európsky a jelenča 15. 16.
Jeleň sika
Jelenica 16.
Kamzík vrchovastý
Králik divý
Kuna lesná, kuna skalná
Líška hrdzavá
Medvedík čistotný
Muflón lesný2 15.
Muflónka a muflónča
Norok severoamerický
Nutria riečna
Ondatra pižmová 15.
Pasrnec bielochvostý
Psík medvedikovitý
Srna a srnča
Srnec hôrny 16.
Šakal zlatý
Tchor tmavý
Vlk dravý1
Zajac poľný 15.

Ak deň pred prvým dňom času lovu, alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie“.

1. Okrem území: v okrese Rožňava a Košice okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky, v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou.

2. Muflón samec vo zverniciach celoročne.